Generalforsamling 2020

Se eller hent referatet som pdf-blad

Grundejerforeningen Vængerne
Referat af ordinær generalforsamling
mandag den 24. august 2020 i Sognegården, Kirketorvet 2

Dagsorden:
Velkomst v. formanden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v. formanden
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2019 til godkendelse v. kassereren
 4. Godkendelse af revisor
 5. Indkommet forslag fra bestyrelsen vedr. nye vedtægter
 6. Fremlæggelse af budget for 2020 til orientering v. kassereren
 7. Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kr. 1.400,- p.a.) samt overførsel af midler til Vejfonden for det kommende år
 8. Valg til bestyrelsen
  a. Formand for 2 år: (Birgitte Pedersen, villig til genvalg)
  b. Bestyrelsesmedlem for 2 år: (Giuseppe Coco, villig til genvalg)
  c. Bestyrelsesmedlem for 2 år: (Aase Laursen, ønsker ikke genvalg)
  – bestyrelsen indstiller Jesper Rasmussen til den ledige post
  d. 1 suppleant for 1 år: (Helle Dinesen, ønsker ikke genvalg)
  e. 1 suppleant for 1 år: (Vakant) da Lisbeth Wiedenhofer er indtrådt i bestyrelsen
 9. Eventuelt

Se den skriftlige beretning (pdf)

Se regnskabet for 2019 (pdf)

Se forslaget til nye vedtægter for foreningen (pdf)

Tilstede: 35 husstande var repræsenteret.

Formanden, Birgitte Pedersen, bød velkommen, hvorefter man tog hul på dagsordenen.

Ad 1)

Michael C. Knudsen blev valgt til dirigent og Jørgen Dahlgaard som referent.
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2)

Den skriftlige beretning er i marts nummeret af medlemsbladet Vængerne og her følger den mundtlige beretning ved Birgitte:

Året 2020 er et år, der vil gå over i historien. Det vil blive kendt som Corona-året, – året, hvor vi var sammen – hver for sig. Jeg tror næppe, der findes et eneste menneske i Danmark, der ikke har været eller er berørt af ”Corona-krisen”. At vores generalforsamling som så mange andre også er blevet det, er virkelig en detalje i det store billede. Heldigvis har vi med baggrund i det foreningsretlige kunnet skubbe generalforsamlingen ud over det tidspunkt, der er angivet i vedtægterne.

Coronaen har også grebet ind i afholdelse af bestyrelsesmøderne, – pudsigt nok havde vi faktisk møde 10. marts, altså aftenen før statsministerens ”lockdown”, men heldigvis kan vi via e-mail godt både drøfte og beslutte forskellige spørgsmål, også med Coco, der har været i et ganske langt, men vist også behageligt ”fangenskab” på Sicilien gennem de sidste par måneder. Værre har det nok været for Kirsten, der har været alene om alle hønsene og alle blomsterkrukkerne.

På grund af den omtalte situation besluttede vi – lettere desperat – at benytte muligheden for at lægge både den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling på én og samme aften. Under normale forhold ville vi ikke ha’ gjort det, men uden for al tvivl er mange glade for, at de kun behøver at bruge en enkelt aften på generalforsamlingen. Vi har kun hørt fra en enkelt, som var i tvivl om, hvorvidt det er lovligt at slå disse to generalforsamlinger sammen på en aften. Selv om vi vidste, vi måtte, gjorde vi os alligevel den ulejlighed både at rådføre os med en advokat og med LO’s såkaldt ”øverste myndighed på foreningsretlige spørgsmål”. Ivan og jeg er så heldige at kende ham og havde derfor led adgang til at drøfte situationen med ham. Både advokaten og LO-manden er enige om, at det er en yderst pragmatisk løsning, vi har fundet, i denne lidt umulige situation.

For det er jo også sådan, at den nuværende bestyrelse jo har måttet blive siddende og dermed har vi fået ekstra fem måneder, men det er der nu ikke nogen, der har brokket sig over, – så vidt vides. Bestyrelsens skriftlige beretning, som blev udsendt primo marts, er fyldig, – det er den af flere grunde, f.eks. så er der normalt kun repræsentation fra ca. 60 husstande ud af 535 mulige til en ordinær generalforsamling, – og så oplever vi en større udskiftning af medlemsskaren, og de ny skal høre om, hvad grundejerforeningen egentlig er for en størrelse.

Netop fordi den skriftlige er så fyldig, er den mundtlige kort. Det betyder, at vi har god tid til at drøfte f.eks., hvad I synes, der skal ske med de gamle legepladser. På generalforsamlingen sidste år blev det endeligt besluttet at etablere den ny store legeplads. Implicit i denne beslutning ligger så, at de seks gamle pladser nedlægges, og brugbart inventar kan flyttes til den ny. I bestyrelsen drøfter vi, hvad de seks pladser skal erstattes med. Dette vil jeg ikke sige mere om, for jeg har aftalt med Jens Erik, at han overtager den del af beretningen, der hidrører under ”det grønne” og ”det sorte” område, som vi kalder det i daglig tale.

Apropos den ny legeplads vil jeg dog sige, at den har haft en ekstraordinær berettigelse ifm. Corona-krisen, hvor mange forældre har været hjemme sammen med børnene. Jeg har selv ofte gået forbi pladsen og set ungerne boltre sig, og deres forældre har fortalt mig, at de er meget begejstrede. Nu, hvor daginstitutioner og skoler for de mindste årgange igen er åbne, er besøgstallet i flere af dagtimerne for nedadgående, men det er kun naturligt. Til gengæld kan både dagplejere og institutioner blandt vores medlemsskare bruge pladsen.

Sidste år i august havde vi en skøn sommerfest for børn og voksne. Vi er stor tak skyldig til især Jesper, Mick og Lennart, som lagde et kolossalt arbejde i at få den succesrige sommerfest stablet på benene. Mange andre hjalp til og sørgede i løbet af dagen for at servere kage, mad og drikkevarer og meget meget andet. Tak til jer alle! På den baggrund er det endnu mere trist og ærgerligt, at vi pga. Coronaen må undlade at holde den planlagte sommerfest i år. Vi havde ellers planlagt en ”farmerfest” med grillkyllinger og barbequeribs, halmballer, udklædte cowboys og -girls, linedance og en overflod af aktiviteter for børnene.

Beslutningen om at aflyse var relativ nem at træffe, for ikke at sige at andre gjorde det for os, herunder ikke mindst myndighederne. Selv om forsamlingsforbud er delvis ophævet, vil alene tanken om at samles så mange mennesker, få mange til at blive hjemme af frygt for smitte. Vi tager revanche i 2021! Og i 2022 kommer så den helt store fest, nemlig 50 års jubilæet !!!!!!

I aften har vi bestyrelsens forslag til nye vedtægter på dagsordenen, men da de nuværende vedtægter kræver deltagelse af mindst 50% af medlemmerne, og at mindst 67% af disse skal stemme for bestyrelsens forslag, er det på forhånd utopi at tro, vi kan behandle forslaget. Derfor har vi for længst varslet en ekstraordinær generalforsamling – som altså bliver i forlængelse af den ordinære – bortset fra en kort pause.

Hvis nogle af jer har medbragt ændringsforslag, tilføjelser, ideer osv. her i aften, hører vi gerne om det. Men allerhelst vil vi ha’ jeres forslag på skrift, – i aften. Det vil dirigenten alt sammen komme tilbage til.

Afslutningsvist vil jeg sige en stor tak til mine bestyrelseskolleger. Tak for et fint samarbejde og for stor fleksibilitet i de sidste måneder. Desværre kommer jeg til at fortælle generalforsamlingen, at Jens Erik har meddelt, at han er på det sidste år som bestyrelsesmedlem, dvs. han stopper ved udgangen af sin valgperiode næste år i marts. Egentligt ville Jens Erik være stoppet i 2019, men lod sig heldigvis overtale til at tage endnu et par år, hvad vi har været ualmindeligt glade for.

Og så skal der gå en stor tak til Aase, som desværre ikke være kunne her i aften, men som allerede sidste år meddelte, at hun ville stoppe i år. Vi har på bestyrelsesmøde takket Aase for indsatsen i de forløbne fire år, først som kasserer, dernæst som ansvarlig for bladudgivelsen.

Endelig, men ikke mindst, også en stor tak til Helle, der har været med i de sidste godt 2 år, og som suppleant trofast og loyalt har mødt op til vist hvert eneste bestyrelsesmøde.

Med disse ord be’r jeg så, om dirigenten vil lade mig overgive ordet til Jens Erik, så I kan høre mere om det ”grønne” og det ”sorte”.

Herefter fik Jens Erik Posselt ordet for at berette om det grønne område samt stier og veje:

Året 2019 var et begivenhedsrigt år – især for legepladsudvalget med forberedelse og bygning af den nye store legeplads. Byggetilladelsen var langt om længe i hus den 20. september 2019 og byggeriet blev startet i uge 42. Desværre begyndte det også at regne meget – så meget, at vi fik et usædvanlig vådt efterår og en rigtig våd vinter, hvilket forsinkede en del af arbejdet, men den 27. marts var legepladsen færdig og kunne tages i brug af børnene. Der mangler dog noget beplantning, som bliver lavet her til efteråret, når det er plantetid.

Desværre havde vores gamle gartner opsagt samarbejdet pr. 1/1-2020, hvorfor vi skulle ud finde et nyt gartnerfirma. Efter indhentning af tre skriftlige tilbud faldt valget på H. Hoffmann fra Risskov. Efter nogle indkøringsvanskeligheder er der kommet styr på tømningen af affaldspande og græsklipningen. Derimod er klipningen af hækkene ikke helt ok og da kontrakten kun gælder for et år, laver vi nu en ny udbudsrunde med en anderledes formulering af kontakten. Vi er dog blevet lovet en bedre 2. klipning her i september måned.

I den uge begynder vi at nedlægge fire af de gamle legepladser – sandet køres bort og der genetableres primært med græs, men der kommer også blomstereng med græskant og nye frugttræer m.m. på to af pladserne. Det er lidt dyrere end forventet, hvorfor vi venter med at nedlægge de to fjerneste legepladser (SV 74 og JV 511). To fælles p-pladser (ved JV 209 og 195) bliver desuden renoveret.

En del af brandstierne trænger til ral, lugning og hækkene her til indklipning. Det sidste skal grundejerne selv gøre – stien skal have et frirum på mindst tre meter aht. brandbilerne. Vi er ikke glade for at sprøjte brandstierne, da det kan gå ud over de grønne hække m.m.

Vi regner med her i efteråret at bruge 200.000 kr. på udskiftning af fliser i det grønne område samt at bruge andre 200.000 kr. på udskiftning af fliser langs foreningens veje. Det er tiltrængt.

Tranbjerg Varmeværk er netop blevet færdig med at udskifte rørene i Skovgårdsvænget og begynder nu den i sydlige del af Jegstrupvænget (nr. 1-61) her i efteråret.

Vi har desuden aftalt med Varmeværket at hele vejen får et nyt slidlag i Skovgårdsvænget og ikke bare der, hvor værket har gravet. Det er den bedste og billigste løsning for alle parter. Der skal dog gå et til to år, inden der kan lægges et nyt slidlag, idet opgravningen skal have tid til at ”sætte sig”.

Dirigenten: Tak for beretningen – er der nogle spørgsmål eller kommentarer til beretningen?

SV 8: Vi har et p-problem nede ved os – kan der evt. sættes nogle skilte op? Og så har vi gener fra høje birketræer – kan de fældes?
Svar (Birgitte + Jens Erik): Vi kigger på begge dele.

SV 292: Der er noget støj fra den nye svævebane og hvad med støjvolden? Desuden er der fliser i området, som vipper meget. Og hvad med udskiftningen af gamle brønde på kommunens veje ved privatisering?
Svar: Jens Erik: Svævebanen skal smøres og beplantningen skal gro op igen.
Vi har desuden fået en tromle til petanque-banen.
Birgitte: Ifølge Stiften er det politiske flertal bag privatiseringen ved at smuldre…

JV 613: Varmeværket har kommet for meget grus på brandstien – det er svært at færdes på den!
Svar: Jens Erik: Vi ved det og er i løbende dialog med varmeværket.
Og husk nu at klippe ind – der skal være mindst 3 meters frirum i bredden.

Spr: Der er affaldsspande med låg og så er der faren for covid-19-smitte?
Svar: JE: Brug evt. de åbne spande eller brug et stykke papir/handske… I øvrigt er legetøjet i sandkassen privat og sprittes ikke af af foreningen – så brug er på eget ansvar!
SV 8: Der er nu for lidt ral nede på vores brandsti. Kommer fjernvarmen med noget mere og hvad med græsset og opkørslen?
Svar: JE: vi drøfter det med fjernvarmen.
Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 3)

Kasserer Kurt Skytte fremlagde det reviderede regnskab. Vi begynder at få en udfordring med negative bankrenter. Revisoren PWC har anbefalet at afskrive den nye legeplads over fire år selvom det sådan set ikke er nødvendigt. Samlet pris 452.000 kr.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet og det blev godkendt enstemmigt.

Ad 4)

Efter gensidig aftale og forståelse er samarbejdet med PWC ophørt. Bestyrelsen forslår derfor skift til firmaet Aarhus Revision, som passer bedre til en forening som Vængerne.

Skiftet til Aarhus Revision blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 5)

Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter for foreningen.
Dirigenten Michael konstaterede at der ikke var fremmødt mindst 50% af foreningens medlemmer, hvorfor generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig jf. gældende vedtægter. Derfor blev behandlingen af forslaget udsat til den følgende ekstraordinære generalforsamling.

Ad 6)

Kurt Skytte præsenterede budgettet for år 2020.
Desuden oplyste Jens Erik at vi kommer til bruge flere penge i 2020 end budgettet angiver:
Fx 200.000 kr. alene på udskiftning af fliser i stisystemet. Der blev dog ikke brugt ret meget i 2019.
Hertil kommer at sløjfningen af de gamle legepladser er dyrere end forventet.

Spørgsmål fra JV 161: Hvad koster nedlæggelsen af legepladserne?
Svar fra Jens Erik: Vi har sagt ja til et tilbud på 285.000 kr. fra Topkapper ang. 4 legepladser og 2 fælles p-pladser m.m.

Ad 7)

Generalforsamlingen godkendte et uændret kontingent på 1400,- kr./år.
Overførslen til Vejfonden bliver på 150.000 kr. jf. budgettet.

Ad 8)

a) Formand Birgitte Pedersen blev genvalgt med applaus – valgt for 2 år.
b) Bestyrelsesmedlem Giuseppe Coco blev genvalgt med applaus – valgt for 2 år.
c) Jesper Rasmussen blev nyvalgt med applaus – valgt for 2 år.
d) Henrik P. Henriksen blev nyvalgt som 1. suppleant, valgt for 1 år.
e) Mick G. Rasmussen blev nyvalgt som 2. suppleant, valgt for 1 år.

Ad 9)

Dirigenten: Nogle bemærkninger eller kommentarer?

JV 603: Opkørslen til sti ved JV 419 er for stejl til en el-crosser…! Bestyrelsen ser på det.

JV 447 (Mick): Kunne man anskaffe og udleje flere maskiner?
SV 168 (Ole): Der er som regel rigtig meget bøvl ved udlejning af maskiner…..

JV 613 (Henrik): Er der mulighed for vejbump på stikvejene? Nogle folk kører meget stærkt!
SV 194: Nye skilte med legende børn osv.? Bestyrelsen ser på det….
JV 61: Især nogle motorcykler kører for stærkt!

JV 161: Er der mulighed for at få en bænk i busskuret på Orholt Alle?
Jørgen D.: Jo – det burde være muligt – er ellers fjernet pga. folk fra forsorgshjemmet….
JV 171: Er der noget nyt ang. støjafskærmning mod Landevejen?
Jørgen D.: Både og – jeg tager det med til Fællesrådet.

Dirigenten:
Tak for bemærkningerne. Efter en pause forsætter vi som sagt med den ekstraordinære generalforsamling.

Referatet godkendt september 2020.

Michael C. Knudsen / Birgitte Pedersen / Jørgen Dahlgaard
(dirigent) / (formand) / (referent)


Se referatet af den ekstraordinære generalforsamling.