Generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Vængerne
Referat af den ordinære generalforsamling
afholdt den 29. marts 2022
i Lokalcenter Tranbjerg

Se referatet fra generalforsamlingen 2022 som pdf
Se den skriftlige beretning som pdf
Se regnskabet for 2021 samt budget 2022 som pdf

Dagsorden:
Velkomst v. formanden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2021 til godkendelse
 4. Godkendelse af revisor for indeværende år
 5. Indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent og overførsel af midler til Vejfonden for indeværende år
 7. Budget for indeværende år til efterretning
 8. Valg til bestyrelsen:
  a. Formand for 2 år: Birgitte Pedersen, villig til genvalg
  b. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Giuseppe Coco, villig til genvalg
  c. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jesper M. Rasmussen, villig til genvalg
  d. Suppleant for 1 år: Mick G. Rasmussen, villig til genvalg
  e. Suppleant for 1 år: Daniella Doktor, ønsker ikke genvalg
 9. Eventuelt

Tilstede: 29 husstande var repræsenteret – i alt ca. 35 deltagere.

Formanden, Birgitte Pedersen, bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen.

Ad 1)
Ivan Pedersen blev valgt til dirigent og Jørgen Dahlgaard til referent.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet – og dermed beslutningsdygtig. (Indkaldt via løbeseddel den 16-1 og Vængebladet den 27-2).

Ad 2)
Den skriftlige beretning blev bragt i marts nummeret af medlemsbladet Vængerne og her følger den mundtlige beretning. Formanden (Birgitte Pedersen) startede:

Dejligt at kunne holde generalforsamlingen i marts måned uden corona-restriktioner.

Vi får mange henvendelser fra grundejerne angående parkering i vængerne og nu har kommunens p-vagter også fundet vej til Tranbjerg. Flere bilejere har således fået en p-afgift på 1020,- kr. i Skovgårdsvænget, fordi deres bil var parkeret ulovligt!

Husk nu, at det er ulovligt at parkere med to hjul oppe på fortovet. Det kan ikke holde til de tunge biler og folk kan ikke komme forbi med barnevognen. Du skal desuden holde mindst 10 meters afstand til et kryds.

Du må heller ikke parkere ud for en carport eller en indkørsel. Ens egne biler må heller ikke holde foran ens egen opkørselsrampe. Du skal desuden være opmærksom på, at hvis der er lavet en opkørselsrampe i hele grundens bredde, så må du eller andre faktisk ikke parkere på vejen foran din grund. Hele rampen tæller som en bred indkørsel. Som grundejer kan du dog søge kommunen om en dispensation, sådan at du kan holde ud for din egen rampe uden at få en p-afgift. Se bl.a. kommunens hjemmeside for mere information om parkering.

Det har fra flere sider lydt, at der er krav om mindst to p-pladser på hver grund. Jeg har været i dialog med kommunens folk om det. Der er gammel skrivelse fra en bygningsinspektør i 1992, som godt nok nævner det, men det er ikke tinglyst nogen steder i dag.

Det nævnes heller ikke i deklarationen fra 1972, som ellers regulerer mange forhold i området. Sammen med kommunens folk må vi derfor konkludere, at vi ikke kan kræve, at der er plads til mindst to biler på hver grund. Men det er en rigtig god ide!

Mange af områdets rækkehuse har dog tilskødet et fælles p-areal, som de fleste steder er tilsået med græs. Det fremgår af skødet, hvis man har andel i et sådant p-areal.

Det kan ofte være svært at skaffe nye medlemmer til bestyrelsen – især til en post som kasserer, men vi har talt med Simon Lund, som er interesseret i posten. Det er aktuelt, da Kurt Skytte gerne vil trække sig fra posten i 2023. Simon er revisor og vil gerne sættes ind i foreningens sager i god tid. Mere om dette under valg til bestyrelsen. Det er sin sag at holde styr på 535 medlemmer, men vi har da heldigvis medlemspligt. Mange huse har skiftet ejer inden for de sidste to-tre år.

Festudvalget planlægger nu en sommerfest for børn og barnlige sjæle lørdag den 13/8. Vi sender et program ud inden sommerferien. Vi var glade for sommerfesten med indvielse af legepladsen i 2021, hvor der var et fint fremmøde.

Og lad os glæde os til næste år, hvor vi holder 50-års jubilæumsfest den 12/8 – 2023, hvis alt går efter planen.

Støjen fra Landevejen fylder mere og mere efterhånden som trafikken stiger. En gruppe fra Kirkevænget samlede således underskrifter ind i 2021 og fik da også en del opmærksomhed på det. Desværre har man ikke en fungerende grundejerforening i Kirkevænget (er dog ved at etablere en i forbindelse med vejprivatiseringen) som kan fortsætte arbejdet. Men vi er i dialog med dem samt med Tranbjerg Fællesråd, som er en vigtig medspiller her.

I Vængerne vil vi således gerne nedsætte en arbejdsgruppe under bestyrelsen, som skal arbejde med støjsagen. Carina Rasmussen og Johnny Stewen fra JV 171 har givet tilsagn om at indgå i arbejdsgruppen. Og andre er mere end velkomne.

Vejharmonisering:
Angående privatisering af kommunens veje i området, har jeg talt med Ejerlauget Jegstrup By, som vi deler stamvejen med i Jegstrupvænget og jeg har desuden været i dialog med Varmeværket. Det er vores tanke, at der oprettes et fælles vejlaug, der skal have ansvaret for stamvejen.

Og så minder jeg om, at der er affaldsindsamling søndag den 3. april, hvor man mødes kl. 10 ved børnehaven. Så vil Coco have affaldsposer og andet udstyr klar.

Tilslut vil jeg sige, at der står nogle hvide poser med info om indbrudssikring samt et tænd-sluk-ur. Tag endelig en pose med hjem. Kommunen er den glade giver.

Herefter fik Henrik P. Henriksen ordet for at give en beretning fra de grønne områder m.m.:

Den lave beplantning / de brede purhække er fjernet nord for kælkebakken samt ved børnehaven. Det er sket for at få ryddet op i alle de forskellige ”ukrudts”-planter i hækkene og for at lette vedligeholdelsen fremover. Planen er at plante en ny smallere hæk samt at opsætte fodhegn, hvor det er nødvendigt.

Det er desuden planen at få plantet flere frugttræer på de gamle sløjfede legepladser.

Og så må jeg rose grundejerne langs stamvejen i Jegstrupvænget: Efter lidt tilløb har næsten alle grundejere nu fået klippet hække og træer ind, sådan at man kan gå ubesværet på fortovet.

Vi er i gang med at udskifte fliser i stisystemet. Nogle fliser er desværre revnet, men de bliver skiftet på garantien.

Vi har også fået lagt et nyt dræn langs stien oppe ved børnehaven. Desværre døjer vi noget med stoppede regnvandsafløb på stierne i det grønne område. Vi får lavet en kamera-inspektion og der bliver rodskåret, hvor det er nødvendigt.

Vi mangler også at få sat vippedyrene fra de gamle legepladser op på den nye legeplads.

Vi kigger også på at få asfalteret alle foreningens stikveje i Skovgårdsvænget, nu da fjernvarmen er færdig med at udskifte de gamle rør. Jegstrupvænget må vente, da fjernvarmen stadigvæk arbejder her.

Vi er desuden tilfredse med den nuværende vinterbekæmpelse med salt på stisystemet. Der er meget trafik – også i weekenden.

Dirigenten efterlyste bemærkninger og spørgsmål fra forsamlingen:

Jan Smidstrup (JV 599): Hvorfor kan vi ikke kræve, at grundejerne har p-plads til mindst to biler på egen grund? Det har ellers været kutyme i mange år.
Birgitte: Vi har desværre ikke noget juridisk grundlag for at kræve det. Det er ikke noget, som er tinglyst i vores område. Mange andre steder står det fx i en lokalplan, men det har vi ikke.

Jan: Hvad så med de tilskødede p-arealer til mange af rækkehusene?
Birgitte: De er tinglyst og det bør stå i skødet på ejendommen.

Hans (SV 8): Gartneren har glemt at samle en del afklip op nede i det grønne område hos os.
Og vi mangler stadigvæk ral på stien ind til det grønne område.
M.h.t. parkering mangler der stadigvæk sten på hjørnet samt evt. markering med gult på kantsten.
Henrik: Vi arbejder på det. Og send endelig en mail til os, når noget ikke bliver samlet op.
Hans: Kan man evt. lave parkering i den grønne rabat?

Jens Erik (JV 229): Har varmeværket givet en tidshorisont for færdiggørelsen af arbejdet med at udskifte varmerør?
Birgitte: Tjae – der går nok fire til fem år før de er helt færdige i Jegstrupvænget.

Carina (JV 171): Den gamle legeplads nede hos os ser noget kedelig ud…?
Henrik: Vi havde et forsøg med blomsterfrø, men vi får nu sået noget græs samt plantet nogle frugttræer (eller nøddetræer) (en lille forglemmelse).

Hans (SV 8): Bliver frugttræerne nede hos os beskåret?
Henrik: Vi kigger på det.

Coco (SV 542): Vejene bliver ikke saltet!
JV 33: Vi har læst, at vi som grundejere også har ansvaret for vejen.

Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt.

Ad 3)
Kassereren Kurt Skytte præsenterede regnskabet for år 2021.
Vi betaler negative renter, men det er jo svært at undgå p.t. Der er anført noget afskrivning på den nye legeplads, men den er sådan set allerede betalt.

Som noget nyt flytter vi udgiften til udskiftningen af fliser m.m. i det grønne område over på Vejfonden, da der ikke er tale om en alm. driftsudgift, men om en stor udgift, som vi skal spare op til over flere år. Vi er sådan set en velkonsolideret forening med en formue på næsten tre mio.

Jan S. (JV 599): Stierne i det grønne område er flyttet over til Vejfonden???
Kurt: Ja – det er ikke almindelig drift.
Jan S.: Dejligt, at der er styr på regnskabet. Men, anlægsudgiften på de grønne områder er nu nul?
Kurt: Det skyldes en ny kontoplan, hvor jeg søger at begrænse antallet af konti.

Kurt: Vi betaler os fra udsendelse af opkrævninger samt fra bogføringen.

Jan S.: Maskiner og redskaber: Indkøb af kædesav m.m.?
Henrik: Vi kan med stor fordel selv fælde nogle af de mindre træer m.m. Vi har undersøgt vores forsikringsforhold i den forbindelse og vi er dækket, hvis noget går galt.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4)
Foreningens revisor, Hakan Barut, blev genvalgt.

Ad 5)
Birgitte oplyste, at der ikke var indkommet forslag.

Ad 6)
Bestyrelsen forslog et uændret kontingent på 1400,- kr./år. Det blev godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsen forslog desuden at overføre 150.000 kr. til Vejfonden i 2022. Det blev ligeledes godkendt af forsamlingen.

Ad 7)
Hans (SV 8): Nul kr. til hjemmesiden?
Jørgen Dahlgaard: Nej – det koster ca. 1000 kr./år. Er konteret et andet sted.

Jan S. (JV 599): 50.000 kr. til bestyrelsesomkostninger mod tidligere 40.000 kr.?
Birgitte: Bestyrelsen er nu fuldtallig igen og suppleanterne deltager også. De 50.000 er tidligere godkendt på en generalforsamling.

Ad 8)

a. Formand for 2 år: Birgitte Pedersen blev genvalgt.
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Giuseppe Coco blev genvalgt.
c. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jesper M. Rasmussen blev genvalgt.
d. Suppleant for 1 år: Mick G. Rasmussen blev genvalgt.
e. Suppleant for 1 år: Simon Lund (JV 403) blev nyvalgt.

Ad 9)
Hans (SV 8): Ros til bestyrelsen for det store arbejde.

Harbon (JV 603): Jeg savner et par bænke ved stien vest for tunnellen under Landevejen.
Birgitte og Jørgen: God ide. Bestyrelsen kontakter fællesrådet med dette ønske.

Carina Rasmussen og Johnny Stewen (JV 171): Flere medlemmer til støjudvalget? Og hvad er rammerne for vores arbejde?
Birgitte: I er et udvalg under grundejerforeningen og jeg kontakter Tranbjerg Fællesråd med henblik på et evt. møde. Vi omtaler det i nyhedsbrevet. Vi bør også tale med de aktive i Kirkevænget.

Svend Aage Christensen: Flere spillere samt hjælpere til vedligeholdelse af petanque-banen er velkomne.
Hundeluftning på den nye legeplads er ikke godt, da hundene meget let kommer til at tisse på/ved børnenes ting samt i sandkassen.

Birgitte afsluttede herefter generalforsamlingen med at sige tak til bestyrelsen samt til deltagerne for fremmødet!

Referatet godkendt den 25. april 2022.

Ivan Pedersen    Birgitte Pedersen   Jørgen Dahlgaard

   (dirigent)       (formand)     (referent)