Deklaration

Deklaration:
for matrikel nr. 3a, 3l, 3dv og 4e
Jegstrup By, Tranbjerg Sogn.

Dette er hoveddeklarationen for hele området, og vær opmærksom på, at din ejendom kan være omfattet af individuelle deklarationer, om bl. a. plantebælte, fællesmur, ens tilbygninger og areal til p-plads.
Har du ikke deklarationen for din egen ejendom kan disse findes på www.tinglysning.dk


DEKLARATION:

Undertegnede Jens P. Koch & Co. A/S, Vermehrensvej 14, 5230 Odense bestemmer og deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af matr. nr. 3a, 3l, 3dv og 4e, Jegstrup by, Tranbjerg sogn.

1.

Udstykning og bebyggelsen finder sted efter godkendte planer.

2.

På hver parcel må kun opføres een beboelsesbygning med højst een lejlighed, hvor intet andet er eller vil blive tinglyst. Herudover tillades opført sædvanlig tilhørende udhus, carport og garagebygning. Hvor andet ikke er nævnt er byggelinieafstanden 5 m fra vejskel. Fremtidige ejere af rækkehusparceller må ved fremtidig bebyggelse respektere naboens ret til fællesgavl. Gavlene må ikke fjernes så længe de indgår i naboens bebyggelse. Ejeren af et nedrevet rækkehus skal istandsætte den eller de blottede gavle som facademur.

3.

Bygningen skal opføres som facadesten. Til tagdækning må kun anvendes materialer godkendt af bygningsmyndighederne.

I øvrigt henvises til landsbyggelovens bestemmelser. Ejendommen må alene benyttes til helårsbeboelse, idet kommunalbestyrelsen dog kan tillade at der drives virksomhed, som almindelig drives i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske uden at kvarterets præg af boligkvarter brydes, og uden at det medfører ulemper for de omboende. Enhver sådan tilladelse er midlertidig, og kan af kommunalbestyrelsen inddrages når som helst uden erstatning.

4.

Hegn imod vej og sti skal plantes 30 cm fra skel medens øvrige hegn må plantes i skel. Grundejeren har fuld hegnspligt, hvor grunden grænser til areal, der ejes af kommunen til p-plads, samt til veje, grønt areal og sti, medens lovgivningens almindelige regler i øvrigt er gældende. Forsømmelse af ren- og vedligeholdelses pligten af ovennævnte arealer berettiger kommunalbestyrelsen til at lade det forsømte foretage for vedkommende grundejers regning.

Grundejeren har fuld renholdelsespligt på de tilstødende veje og stianlæg samt grønne arealer, der ikke overtages at det offentlige, medens lovgivningens regler i øvrigt er gældende.

5.

Grundejerne er pligtig uden erstatning at tåle de af kommunalbestyrelsens skøn nødvendige ledninger til spildevand, regnvand, drikkevand, el, gas, telefon, antenne, fjernvarme og i det hele taget alle efter kommunalbestyrelsens skøn nødvendige ledninger føres over grunden alene mod retableringspligt.

Ledningerne må overbygges uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Grundejerne skal til enhver tid tåle, at ledningerne tilses og repareres eller eventuelt udskiftes alene mod retableringspligt.

Private stikledninger der er fælles for flere ejendomme, vedligeholdes af ejendommenes ejere i fællesskab med lige andele.

6.

Ved den mere befærdede Orholt Allé pålægges oversigtslinier på 15x9o m. efter vejreglerne udarbejdet af ministeriet for offentlige arbejder, ved øvrige vejudmundinger i området udlægges en hjørneafskæring på 5 m.

7.

Enhver ejer at ejendomme, der er omfattet at nærværende deklaration er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen og betale bidrag, kontingent, som grundejerforeningen fastsætter til bestridelse af de udgifter til de opgaver, der påhviler grundejerforeningen. Grundejerforeningen stiftes, når Aarhus Byråd måtte forlange dette og senest den 31.12.1973.

8.

Legepladser, udlagte og anlagte grønne arealer og sti anlæg, veje og vænger samt fælles p-pladser, men med undtagelse af de på den godkendte bebyggelsesplan udlagte 13 parkeringspladser samt arealer til børnehaven og det midlertidige butiksareal, som dog kan undtages indtil arealet igen overgår til grønt areal, alle under matr. nr. 3a og 4e, Jegstrup by, Tranbjerg sogn og som ikke overtages af de offentlige myndigheder, tilskødes grundejerforeningen af den oprindelige grundsælger, så snart udstykningen af det samlede areal er approberet. Hvorefter de forpligtelser der er og måtte komme på disse arealer tilkommer grundejer-foreningen, herunder administrationen af de nævnte arealer, sørge for ren- og vedligeholdelse, evt. beplantning samt evt. anlæg af 5 m brede fælles p-pladser, dog er renholdelsen af veje og stier pålagt de tilstødende grundejere. Eventuelle offentlige afgifter og skatter udredes at grundejerforeningen. Såfremt ovenstående arealer kan tilskødes grundejerforeningen er denne pligtig at overtage arealerne vederlagsfrit og underskrive skøde herom.

Indtil grundejerforeningen er stiftet foretages administrationen af de fælles arealer af den nuværende ejer. Medlemskab af grundejerforeningen for deklarationsudstederen gælder kun i det omfang denne udlejer eller beboer huse i deklarationsområdet.

9.

Bestemmelser i nærværende deklaration kan ændres af kommunalbestyrelsen såfremt forholdene efter dets skøn taler herfor, dog således, at ændringen ikke må være af en sådan karakter at kvarterets status som haveby brydes. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i nærværende deklaration.

Bestemmelserne i deklarationen vil være at tinglyse på matr. nr. 3a, 3l, 3dv og 4e, Jegstrup by, Tranbjerg sogn frem for al pantegæld. Påtaleret har kommunalbestyrelsen samt deklarationsudstederen så længe denne ejer parceller i området.


Signeret med to vitterlighedsvidner
Jens P. Koch & Co. A/S
Bygmestre,
Vermehrensvej 14,
5230 Odense.
Tlf. 09-111241

Under henvisning til lov nr. 206 af 15 maj 1970.
Byggelov for købstæderne og landet § 4, 2 stk.,
meddeles herved tilladelse til tinglysning
af foranstående deklaration.

Magistratens 2. afdeling.
e.b.
Chr. Søgård-Sørensen