Ekstraordinær Generalforsamling februar 2024

Grundejerforening Vængerne
Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 27. februar 2024 i Sognegården

Se eller hent referatet som pdf

Deltagere: 57 husstande var repræsenteret fordelt på godt 100 personer.

Formanden, Birgitte Pedersen, bød velkommen, hvorefter Ivan Pedersen blev valgt til dirigent og Jørgen Dahlgaard til referent.

Birgitte: Dejligt at se det store fremmøde. Vi var noget spændte på, hvor mange der ville drøfte privatiseringen af kommunens veje, da vi kun har modtaget spørgsmål fra en enkelt grundejer på forhånd.

Flere grundejere har desuden ønsket at afgive fuldmagter til bestyrelsen, men ifølge foreningens nuværende vedtægter kan man ikke stemme via fuldmagter.

Forslag 1:
Bestyrelsen søger bemyndigelse til at entrere med en uvildig konsulent/rådgiver/entreprenør til gennemgang af de tilstandsrapporter, som kommunen har beskrevet i brev af 1. februar 2024.

Henrik Henriksen fra de grønne/sorte område introducerede Aarhus Kommunes planer om at privatisere mere end 900 veje. Det kaldes også en ”nedklassificering”. Og nu er turen kommet til Vængernes område og i har som grundejere fået brev med link til de foreløbige tilstandsrapporter for vejene udarbejdet af firmaet SWECO.

Der kan være mange spørgsmål og jeg vil stærkt opfordre jer til at sende ind på e-mail ansvar4@vaengerne.dk , sådan at vi kan håndtere dem bedst muligt og få det hele med.

Henrik tog udgangspunkt i et eksempel på en tilstandsrapport fra stamvejen på Jegstrupvænget:
Her er problemet bl.a. de fartdæmpende flader, som er lavet forkert og som ikke er rettet endnu. Selve vejen har dog fået nyt slidlag i 2013 og opfylder således kravet om en vis restlevetid. Desuden er der mange fliser, som er lægger skævt osv.
Men det værste er de gamle regnvandsbrønde i beton, som kun er tjekket rent visuelt af SWECO.
Og stikledningerne fra afløbsbrøndene og hen til hovedledningen ejet af Aarhus Vand er slet ikke tjekket. Og det er rigtig dyrt, hvis vi skal skifte både afløbsbrønden og stikledningen til nye i plast.
Nogle brønde er dog udskiftet.

Desuden graver fjernvarmen stadigvæk på flere veje i Jegstrupvænget, som giver nogle udfordringer i forhold til retablering med blivende asfaltslidlag og tidspunkt for privatisering.

Vi har kun 8 uger til at indsende et høringssvar i partshøringen, som også omfatter de foreløbige tilstandsrapporter for vejene.

Vi har indhentet et tilbud fra firmaet Rambøll på en besigtigelse af vejene som så bliver sammenholdt med de foreløbige tilstandsrapporter fra kommunen. Rambøll udarbejder derefter et teknisk notat, som skal indgå vores høringssvar. Tilbuddet lyder på 55.000 kr.

Vi mener, at de penge kan være givet godt ud, i forhold til at få udbedret diverse mangler på vejene inden privatiseringen. Og Rambølls faglige vurderinger er nok sværere at afvise end vores egne.

Desuden vil vi gerne have lavet en videogennemgang af stikledningerne. Her har vi dog ikke en pris endnu – et gæt kunne være ca. 50.000 kr.

Tilslut vil jeg lige nævne, at der er et borgerforslag på kommunens hjemmeside: ”Annuller beslutningen om nedklassificeringen af 900 veje i Aarhus Kommune”, som er fremsat af Bent Kristoffer Hansen fra Lystrup. Se det evt. via websiden: deltag.aarhus.dk, hvor man også kan vælge at støtte det personligt. Der er allerede mere end 1400 støtter.

Spørgsmål:

Dennis JV183: Vil kommunen rette ind efter Rambøll?
– Det kan vi ikke garantere, men Rambøll taler med en stor faglig tyngde.

Per SV262: Hvad kommer privatiseringen til at koste os ekstra fremover?
– Vi har ikke noget overblik endnu, men et gæt kunne være 1000 kr./år.

Johnny JV171: Det hele? – Ja – vi har nogle stordriftsfordele…

Kjeld JV63: Kun 8 ugers høringsfrist? – ja, desværre og der er allerede gået godt 3 uger.

Niels JV175: Godt at få tjekket stikledningerne og der er mange skæve fliser nederst på stamvejen i JV. Er den ikke en skolevej?
– Nej, det er stierne i det grønne område, som er skolevej.

Johnny JV171: Klagemulighed? – Jo, det er der…

Jan JV599: Hvad med standarden for restlevetid af asfalten – 30 år?
– Loven siger min. 25% restlevetid, men kommunen sigter vist højere…

Per SV262: Vedr. restlevetid af asfalten, så er der allerede 3 revner ved os i slidlaget, som kommunen fik udlagt i 2019.

Herefter gik forsamlingen over til afstemning ved håndsoprækning:
Forslag 1 blev vedtaget enstemmigt.

Forslag 2:
Bestyrelsen søger bemyndigelse til at drøfte et fælles vejlaug med Ejerlauget og Fjernvarmeværket.

Birgitte: Ejerlauget samt Fjernvarmeværket er desværre ikke repræsenteret her i aften.

Ejerlauget har dog meddelt, at de ikke har råd til at betale et firma for en teknisk gennemgang af vejene, men at de selvfølgelig indsender et høringssvar og gerne deltager i etableringen af et fælles vejlaug for stamvejen i Jegstrupvænget.

Fjernvarmen har meddelt, at de ikke har ressourcer til at deltage i etableringen af et fælles vejlaug, men at de gerne indtræder i et vejlaug, når det er etableret.

Kommunen vil måske hjælpe med at få etableret en fordelingsnøgle for stamvejen i Jegstrupvænget.

Spørgsmål:
Lundsgård SV512:KanEjerlauget ikke blive en del af Vængerne?
– Henrik: Jo måske – en stor grundejerforening giver jo nogle stordriftsfordele.

Søren JV381: Vi skal ikke til at betale for en vurdering af Ejerlaugets veje!
– Henrik: Nej – det gør vi ikke. Men på sigt skal der jo nok laves en fordelingsnøgle i forbindelse med et fælles vejlaug for stamvejen.

Jens Erik JV229: Vi stemmer kun om en bemyndigelse til at drøfte et fælles vejlaug? – Ja.

Herefter gik forsamlingen over til afstemning ved håndsoprækning:
Forslag 2 blev vedtaget enstemmigt.

Forslag 3:
Bestyrelsen søger bemyndigelse til på Grundejerforeningen Vængernes vegne at indsende fælles høringssvar

Henrik og Birgitte: Der er otte ugers høringsfrist, og når vi kommer frem til den ordinære generalforsamling, er der kun ca. en uge tilbage. På den ordinære generalforsamling vil vi selvfølgelig orientere om status og indhold af vores høringssvar!

Herefter gik forsamlingen over til afstemning ved håndsoprækning:
Forslag 3 blev vedtaget enstemmigt.

Der lød herefter en større tak fra salen til bestyrelsen for indsatsen.
Birgitte takkede for fremmødet og mindede om at huske den ordinære generalforsamling
torsdag den 21. marts kl. 19, også i Sognegården.

Referatet godkendt den ___ . marts 2024.

Ivan Pedersen                     Birgitte Pedersen                Jørgen Dahlgaard

(dirigent)                              (formand)                             (referent)


Indkaldelsen så sådan ud:

Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 27. februar 2024, kl. 19.00
i Sognegården

Dagsorden: (hent som pdf)

Bestyrelsen søger på denne ekstraordinære generalforsamling om:

  1. Bemyndigelse til at entrere med en uvildig konsulent/rådgiver/entreprenør til gennemgang af de tilstandsrapporter, som kommunen har beskrevet i brev af 1. februar 2024.
    (OBS: I brevet er der link til tilstandsrapporterne inddelt efter vejnumre)
  2. Bemyndigelse til at drøfte et fælles vejlaug med Ejerforeningen og Fjernvarmeværket
  3. Bemyndigelse til på Grundejerforeningen Vængernes vegne at indsende fælles høringssvar

Spørgsmål til det kommunale brev samt tilstandsrapporter bedes rettet til Henrik Henriksen på følgende mailadresse: ansvar4@vaengerne.dk en uge før den ekstraordinære generalforsamling, dvs. senest den 20. februar.

Høringssvaret inkl. de indkomne spørgsmål/forslag vil herefter komme på dagsordenen til den ordinære generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 19.00.

Meddelelse til alle grundejere i Grundejerforeningen Vængerne
fra bestyrelsen

Med venlig hilsen
Birgitte Pedersen, formand