Generalforsamling 2023

Grundejerforeningen Vængerne
Referat af ordinær generalforsamling
afholdt den 28. marts 2023
i Folkehus Tranbjerg

Se eller hent referatet som printervenlig pdf
Se bestyrelsens skriftlige beretning (pdf)
Se regnskabet vedr. 2022 samt budgettet for 2023 (pdf)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2022 til godkendelse
 4. Godkendelse af revisor for indeværende år
 5. Indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent og overførsel af midler til Vejfonden for indeværende år
 7. Budget for indeværende år til efterretning
 8. Valg til bestyrelsen:
  Kasserer for 2 år:                         Simon Lund, villig til (gen)valg
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:     Jørgen Dahlgaard, villig til genvalg
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:     Henrik Henriksen, villig til genvalg
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:     Svend Aage Christensen, ønsker ikke genvalg
  Suppleant for 1 år:                       Mick G. Rasmussen, villig til genvalg
  Suppleant for 1 år:                       Kurt Skytte, villig til genvalg
 9. Eventuelt

Tilstede: 37 husstande var repræsenteret – i alt 47 deltagere.

Formanden, Birgitte Pedersen, bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen.

Ad 1)
Ivan Pedersen blev valgt til dirigent og Jørgen Dahlgaard til referent.

Ad 2)
Den skriftlige beretning blev bragt i marts nummeret af medlemsbladet Vængerne og her følger den mundtlige beretning.  Formanden (Birgitte Pedersen) indledte:

Ganske som jeg indledte den skriftlige beretning, vil jeg også her indlede den mundtlige ved at understrege det gode samarbejde, vi har i denne bestyrelse. Det er en stor glæde at deltage i bestyrelsesmøder, hvor der er en fin disciplin, og hvor hver enkelt stoler på den anden. En ekstra stor glæde er det at se de mange unge mennesker, der efterhånden er blevet en væsentlig del af bestyrelsen. Det gælder Henrik, Jesper, Simon – og Mick som suppleant.

Vi “gamle” – med en enkelt undtagelse, nemlig Jørgen, der er sådan lidt midt imellem de unge og de gamle hviler således godt i denne besætning. Og lidt senere, når vi kommer til valg, ser det ud til, at endnu et ungt medlem melder sig til bestyrelsesarbejdet. Dette i stedet for Svend Aage, som vi har nydt og haft gavn af de seneste to år. Mere om dette senere. Men en stor tak til jer alle for det fint samarbejde og den gode ånd og tone.

På sidste års generalforsamling blev der nedsat en ”støjgruppe”, der skulle arbejde med støjproblematikken, der for alvor har sat sig spor for dem, der bor tættest på Landevejen. Støjgruppen består af Carina og Johnny samt Jørgen her fra bestyrelsen. Som det også fremgår af den skriftlige beretning, har gruppen bl.a. deltaget i nogle møder med en gruppe på Kirkevænget samt en ny gruppe i Mårslet. Det er et stort arbejde, gruppen har påtaget sig.

Der er, siden redaktionen sluttede, ikke sket noget nyt i sagen om Harmonisering af Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget. Det nyeste er således stadig, at der på kommunens hjemmeside ligger en foreløbig Tilstandsrapport om stamvejen Jegstrupvænget. Som jeg også skrev i beretningen, er denne ”mager, præliminær og derfor lidet informativ.” Men vi er i forbindelse med Ejerlauget, der som bekendt er en grundejerforeningen for de nordligste veje med indkørsel fra Skovgårdsvænget og Jegstrupvænget. Ejerlauget har således erklæret sig meget interesseret i at danne et fælles Vejlaug, ligesom vi har aftalt en fælles gennemgang af stamvejen, når det endelige materiale foreligger fra kommunen.

Derudover har jeg forsøgt at få en foreløbig kommentar fra Varmeværket vedr. et fælles Vejlaug, men det er man åbenbart ikke i stand til at give på nuværende tidspunkt.

Men så snart der sker noget, er vi i bestyrelsen parat til at gennemgå kommunens materiale sammen med de nævnte.

Afslutningsvist vil jeg her igen erindre om grundejerforeningens jubilæumsfest lørdag den 12. august. Vi håber, at rigtig mange af beboerne vil deltage. Som skrevet har vi i festudvalget bestilt et telt til 200 personer. Vi har bl.a. bestilt hoppeborge til to forskellige aldre. Og mon ikke der ved siden af også bliver plads til at indkøbe lidt ekstra mundgodt til børnene? Og så skal vi naturligvis også høre noget musik. Til aftenen har vi hyret en duo, som vil divertere os med kendt, glad og swingende musik – samt en DJ til senere på aftenen.

Primo juni udsender vi en decideret invitation med information om tilmelding og meget andet. Vi håber sandelig, at det bliver fyldt op af feststemte og glade mennesker. Så skriv lørdag 12. august i kalenderen.

Støjudvalget ved Jørgen Dahlgaard:

Det meste af Giber Ringvej er nu åbnet og vi følger spændt trafikudviklingen på Landevejen, som er en af de store forbindelsesveje til den nye Ringvej. Vi har lige holdt møde med gruppen fra Kirkevænget, hvor man er klar til at fortsætte arbejdet med fornyet energi.
Tranbjerg Fællesråd har desværre ikke mødt den store forståelse hos kommunens embedsmænd i det forløbne år vedr. vejstøjs­problematikken.

Carina Rasmussen og Johnny Stewen har desuden deltaget i møder med folk fra bl.a. Mårslet og Kolt angående støjgener fra Ringvejen. Og den 20. april kl. 19.00 i Kolt afholdes der stiftende generalforsamling for “Foreningen Giber Ringvej Gruppen”, som skal repræsentere borgere, der er plaget af trafikstøj fra den nye ringvej og afledt trafik herfra. Formålet med foreningen er at arbejde for øget støjsikring af vejen til gavn for alle berørte borgere. Vi regner med at følge foreningens arbejde tæt.

Beretning fra de grønne områder m.m. ved Henrik P. Henriksen (fotopræsentation via pc)

Som det fremgår af regnskabet, så har brugt flere penge end forudsat i budgettet pga. et stort efterslæb på vedligeholdelsen. Der er beskåret buske, sået nyt græs og opsat en del nye fodhegn. Men nu er de gamle legepladser også ved at være på plads. Og så er der udskiftet mange fliser i det grønne område i 2022 – både i nord og syd.

Der plantet nye bærbuske ved den nye legeplads og lagt nyt grus på nogle brandstierne.

Firmaet Colas har vurderet at vores asfalt har en del leveår tilbage p.t. Vi prøver desuden på at få udbetalt pengene, som Varmeværket ellers skal bruge på at lægge nyt slidlag, hvor de har gravet i vejene i forbindelse nedgravning af nye rør. Det giver mere mening at asfaltere hele vejen af en omgang.

Desværre døjer vi noget med stoppede regnvandsafløb på stierne i det grønne område. Vi har fået lavet en kamera-inspektion og et par prøveopgravninger. Desværre er de gamle drænrør stoppede: De er fulde af trærødder og kan ikke rigtigt lede vandet væk. Og rørene egner sig ikke til foring.

Januar måned var meget våd og især området sydvest for kælkebakken sejlede i vand med store gener som resultat. En nærlæggende grundejer har klaget over vand i krybekælderen.
I samarbejde med vores entreprenør har vi fundet en fremtidssikker løsning med nedgravning af nye rør og dræn. Det var ikke nemt, da fjernvarmen har en stor hovedledning i dette område, men arbejdet er nu i fuld gang og området skulle blive retableret med nyt græs osv. i løbet af foråret.
Desværre betyder dette arbejde med nye drænrør, at vi allerede har brugt en stor del af budgettet for 2023. Det er dyrt, at grave nye rør ned.

Spørgsmål fra forsamlingen:

Carina JV 171: Den gamle legeplads ovre hos os skulle have en blomstereng, men?
Henrik: Fjernvarmen har gravet der, men vi har en plan om nye frugttræer m.m. – også på nogle af de andre pladser.

Bente JV125: Vedr. nye fliser, skal de revnede ikke skiftes og hvad med fjernvarmen?
Henrik: Fjernvarmen skulle være færdig hos jer og fliser bliver skiftet.
Svend Aage: Fliser som skal skiftes af fjernvarmen, er ikke mærkede.

Niels JV175: Beskæring mellem rækkehusene, hvem skal gøre det?
Henrik: Det er typisk grundejernes pligt (dem, som har grund op til området).

Susanne SV38: Dybt kørespor på brandsti efter placering af container hos SV36? Fjernvarmen har dog lagt noget ral på en del af stien.
Finn SV8: Tak for nyt ral nede hos os. Men hvad med beskæringen af frugttræerne?
Henrik: Vi kigger på begge dele.

JV531: Skraldespande? (på stamvej / sti?)  ?
Henrik: Nej – kun beskæring. Brug gerne appen “Aarhus Borgertip” fra Aarhus Kommune, hvis der mangler beskæring ved en offentlig sti.

Niels JV175: Fjernvarmen har ødelagt stien ovre ved os – der er lagt skærver i stedet for grus ved JV171. Og fliserne er lagt i dårligt grus.

Niels SK38: Beskæring på volden ved daginstitutionen, er det ikke kommunens opgave?
Henrik: Nej – det er vores ansvar.

Martin SV194: Hvornår er de færdige med at grave nye drænrør ned m.m.? En container står meget uheldigt mellem SV74 og 80 – dvs. lige ved hjørnesvinget med dårlig oversigt.
Henrik: Jeg tager fat i entreprenøren.

Niels JV173: Oprindeligt er det i forbindelse med byggetilladelsen tinglyst, at der skal være to p-pladser på hver grund i området. Vi har problemer med folk, som holder ulovligt!
Henrik: Det er ikke tinglyst længere, og kan ikke håndhæves, men færdselsloven gælder! Man kan fx kontakte kommunens p-vagter, hvis der parkeres ulovligt. Men prøv at snakke med naboen eller genboen m.m. først. Du er også velkommen til at sende en mail til mig.
Birgitte: Vi opfordrer stadigvæk til, at grundejerne har mindst to p-pladser på grunden, men vi kan ikke kræve det. Og husk: Du kan få en p-afgift for at holde ud for din egen indkørsel/opkørsel. Derfor kan det være en dårlig ide at få lavet en asfaltopkørsel i hele grundens bredde.
Jens Erik JV229: Vi ejer jo vores hus og grund. Grundejerforeningen kan kun henstille til at vise hensyn samt at overholde lovgivningen.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 3)
Kassereren, Simon Lund, præsenterede regnskabet for år 2022. Der er ingen restancer og der er overført 150.000 kr. til Vejfonden. Der er dog en overskridelse af driftsbudgettet som førnævnt. Også på Vejfonden er der en overskridelse af budgettet.

Spørgsmål:
Niels JV173: Vi har en stor stigning i udgiften til bogføring siden 2016?
Simon: Udgiften rummer også betaling til et bogføringssystem, som nu er lovpligtigt. Det skal overholde en række krav. Udgiften dækker også rykning af grundejere, som ikke har betalt til tiden.
Jv229: Det store gravearbejde til regnvand er på 2023 budgettet. Ja!

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4)
Foreningens revisor, Aarhus Revision (Hakan Barut), blev genvalgt.

Ad 5)
Der var indkommet tre forslag:

Petanque – Da vi efterhånden er ved at være en god gruppe, der gerne vil spille petanque, kan vi ikke være på banen alle sammen. Derfor har vi et stort ønske om at få banen udvidet.
Bente og Orla Jensen, Jegstrupvænget 125.

Svend Aage: Vi er oppe på at 12 gerne vil spille kl. 10-12 mandag, men der er kun plads til fire spillere på banen. Måske kan noget af arbejdet med udvidelsen laves som frivilligt arbejde?
Henrik: Vi har fået et tilbud på 65.000 kr. Det har vi ikke rigtigt råd til i år, så bestyrelsen foreslår at projektet udsættes til 2024.

Trampolin – På vegne af flere børnefamilier i området, samt mine egne børn, dagplejebørn og mig selv, vil jeg gerne komme med et ønske/forslag til den kommende generalforsamling d. 28/3-23.
Legepladsen beliggende i vængerne bruges/bruger vi flittigt og med stor glæde. Den kan dog gøres endnu bedre og vores ønske er at der graves en trampolin ned på området. Det vil bringe endnu mere glæde og endnu flere motoriske udfordringer for børnene.
Mvh. Jannie Gottlieb Henriksen, Jegstrupvænget 613

Helle: Trampoliner er altså farlige og hvad nu hvis der sker ulykker?
Henrik: Godkendte trampoliner til legepladser er noget mere sikre end dem til privat brug.
I øvrigt foreslår bestyrelsen, at projektet udsættes til 2024 pga. økonomien.

Beslutning på generalforsamlingen: Begge forslag/projekter udsættes til år 2024.

Hundehave – Vængerne er et dejligt område at have hund i. Der er især mange mindre hunde i området og de vil rigtig gerne lege sammen. Vi er derfor flere hundeejere som har et stort ønske om en lille indhegning (fx 10m x 20m eller størrelse a la den lille fodboldbane ved legepladsen), hvor de mindre hunde kan lege sammen uden at blive “væk” i den store hundeskov og uden at blive tumlet af en stor hund. Hundehaven vil fint kunne placeres på en af de mange grønne områder mellem husene.
Med venlig hilsen Stinne Koudahl

Henrik: Jo – vi har mange hunde i området, men vi har en hundeskov meget tæt på lige nord for området. Måske kan den opdeles? Der er desuden to nye hundeskove ved Sønderbro samt en stor en øst for søen. Bestyrelsen mener derfor, at behovet må være dækket og hvem skal i øvrigt beslutte, hvornår en hund er mindre?

Anne SV32: Kommunen vil ikke opdele den nuværende hundeskov.

Beslutning: Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning og generalforsamlingen afviste forslaget med et stort flertal.


Ad 6)

Bestyrelsen forslog et uændret kontingent på 1400,- kr./år. Det blev godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsen forslog desuden at overføre 150.000 kr. til Vejfonden i 2023. Det blev ligeledes godkendt af forsamlingen.

Ad 7)
Simon præsenterede budgettet for år 2023. Bl.a. bliver udgiften til legepladsen mindre.
Jens Erik JV229: Vejfonden står for udgiften til regnvandsafløb? Ja!

Budgettet blev herefter taget til efterretning.

Ad 8)

a) Kasserer for 2 år: Simon Lund blev (gen)valgt.
b) Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jørgen Dahlgaard blev genvalgt
c) Bestyrelsesmedlem for 2 år: Henrik Henriksen blev genvalgt
d) Bestyrelsesmedlem for 2 år: Dennis Rossau Rasmussen blev nyvalgt

e) Suppleant for 1 år: Mick G. Rasmussen blev genvalgt
f) Suppleant for 1 år: Kurt Skytte blev valgt

Ad 9)
Randi (SV 8): Jeg har boet her i et år og synes her er pænt med meget lidt affald, der flyder.
Henrik: Tak.

Birgitte: Jeg skylder at sige, at Coco er strandet på Sicilien pga. et aflyst fly. Der er dog affaldsindsamling på søndag.

Birgitte afsluttede herefter generalforsamlingen med at sige tak til bestyrelsen samt tak til deltagerne for fremmødet!

Og en særlig tak til Svend Aage for indsatsen.

Referatet godkendt den 18. april 2023.

Ivan Pedersen     Birgitte Pedersen Jørgen Dahlgaard
(dirigent)               (formand)                  (referent)