Vedtægter

Se eller hent vedtægterne 2020 som pdf
(indklusive den tinglyste deklaration for området)

§ 1 – Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Grundejerforeningen Vængerne og er beliggende i 8310 Tranbjerg J.

§ 2 – Foreningens formål:

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskab af ejere af de ejendomme, der hører under foreningens område. Dette gælder over for såvel myndigheder som over for private.

Foreningen kan tilmelde sig organisationer, hvis formål svarer til foreningens eget samt foreninger, som på lokalt plan varetager bl.a. grundejernes interesser. Derudover kan foreningen efter behov samarbejde med andre foreninger eller interessegrupper, såfremt et sådant samarbejde er relevant og interessant for foreningen.

§ 3 – Foreningens medlemmer:

Foreningens medlemmer er de grundejere, der inden for bebyggelsen Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget ejer en selvstændig parcel, som ifølge tinglyst deklaration på denne er pålagt medlemskab af foreningen. Hver grundejer betaler 1 x kontingent pro anno.

Udover ovennævnte grundejere er også daginstitutionen Skovgårdsvænget 600, matr.nr. 3 sq, Jegstrup By, Tranbjerg, medlem. Denne matrikel betaler dog 12 x kontingent pro anno. Ligeledes er ejendommen Orholt Alle 10, matr.nr. 3 sp, Jegstrup By, Tranbjerg, medlem. Denne matrikel betaler 10 x kontingent pro anno.

Bestyrelsen henstiller til alle medlemmer at oplyse foreningen om gældende E-mailadresse. Dette giver bestyrelsen mulighed for hurtigt og effektivt at udsende nyhedsbreve vedr. emner af interesse for medlemmerne, ligesom det giver medlemmerne mulighed for at holde sig orienteret om emner af vigtig og/eller hastende karakter.

§ 4 – Generalforsamling, ordinær såvel som ekstraordinær:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ansvarlig i enhver henseende. Dette gælder bl.a. i forhold til at beslutte, forandre og ophæve vedtægter.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i slutningen af marts måned. Indkaldelse hertil skal ske skriftligt i form af uddeling af blad/nyhedsbrev og/eller elektronisk i form af E-mail samt ved opslag på hjemmesiden. Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamlingen med mindst fire ugers varsel.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde min. disse punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse
4. Godkendelse af revisor for indeværende år
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent samt overførsel af midler til Vejfonden for indeværende år
7. Budget for indeværende år til efterretning
8. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 15. februar. De indkomne forslag udsendes af bestyrelsen til samtlige medlemmer inden generalforsamlingen.

Det er generalforsamlingens dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Hver parcel har to stemmer, uagtet der kun møder én person fra parcellen. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre blot en enkelt deltager i generalforsamlingen eller dirigenten finder skriftlig afstemning mere hensigtsmæssig. Der kan ikke stemmes ved andre former for fuldmagt.

En grundejers stemmeret fortabes, såfremt denne på datoen for generalforsamlingen er i restance med kontingentet.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

Bestyrelsen skal påse, at der føres referat/protokol over generalforsamlingens forløb. Referatet underskrives af dirigenten, referenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

På generalforsamlingen besluttes hvert år overførsel af et beløb til kontoen for foreningens Vejfond, hvorfra drift og vedligeholdelse af veje og dertil hørende fortove betales.

Ved afstemning om forslag til vedtægtsændringer, betaling af ekstraordinært indskud og optagelse af lån kræves, at mindst halvdelen af samtlige medlemmer er fremmødt. Forslagene kan kun godkendes, såfremt mindst totredjedele af de fremmødte stemmer for forslagene.

Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig ved afstemning om ovennævnte, afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Samtlige medlemmerne skal have tilsendt forslagene senest syv dage før den ekstraordinære generalforsamling. Ved denne ekstra/anden generalforsamling afgøres afstemninger ved simpelt flertal.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst fem af bestyrelsesmedlemmerne finder det påkrævet, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen/formanden herom. Anmodningen skal indeholde ønsket dagsordenspunkt samt begrundelsen for dette. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter modtaget anmodning og med mindst 14 dages varsel.

§ 5 – Valg:

Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse skal bestå af syv medlemmer. Derudover vælges der to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, mens suppleanterne er på valg hvert år.

Formanden og kassereren vælges ved direkte valg. Formanden samt to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, mens kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

§ 6 – Bestyrelsen som daglig ledelse:

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og myndighed imellem generalforsamlingerne og varetager som sådan foreningens interesser udadtil. På førstkommende møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær samt fordeler de øvrige ansvarsområder efter kompetencer, behov og interesser imellem sig.
Bestyrelsen har til enhver tid ret til at omkonstituere sig eller i øvrigt til at ændre på fordelingen af ansvarsområderne begrundet i aktuelle forhold.

Ansvarsområderne er bl.a. drift og vedligeholdelse af veje, fortove, stier, fælles områder/grønne områder, legepladser, arrangementer for medlemmerne samt udlejning af relevant inventar.

Det er bestyrelsens ansvar at holde medlemmerne løbende orienteret ved at udgive blade/nyhedsbreve samt at drifte og vedligeholde en hjemmeside. Informationerne udgives efter behov på papir og/eller i elektronisk form.

Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte underudvalg, f.eks. et festudvalg i forbindelse med arrangementer for medlemmerne.

Bestyrelsen aftaler 8-10 ordinære bestyrelsesmøder om året. Forinden hvert møde udsender formanden en dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der føres referat over samtlige bestyrelsesmøder.

Ved behov for ekstra bestyrelsesmøde indkalder formanden til dette. Formanden indkalder ligeledes til ekstra bestyrelsesmøde, såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder denne herom.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab eller af en af de nævnte sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Det er ønskværdigt, om suppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet og i bestyrelsesmøderne, hvor de har tale-, men dog ikke stemmeret.

§7 Foreningens midler:

Foreningens indtægter er primært det årlige kontingent indbetalt af medlemmerne.
Kontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen på baggrund af det indeværende års budget, som bestyrelsen hvert år fremlægger på generalforsamlingen. En ændring af kontingentstørrelsen træder i kraft samtidigt med førstkommende ordinære indbetalingsdato.

Det årlige kontingent forfalder til betaling én gang om året til foreningens pengeinstitut med forfaldsdag på årets første bankdag. Foreningen udsender via PBS-systemet en opkrævning i december. Er medlemmet tilmeldt PBS, foregår betalingen automatisk. Er medlemmet ikke tilmeldt PBS, følger der et girokort med opkrævningen. Det er en stor fordel for både forening og medlem, hvis alle medlemmer er tilmeldt den automatiske PBS-betaling.

Er indbetalingen ikke sket senest 14 dage efter forfaldsdato, igangsætter bestyrelsen en rykkerprocedure. Proceduren kan efterfølges af en inkassosag, såfremt rykkerproceduren ikke har givet resultat. Rykkerprocedure og et eventuelt rykkergebyr fastlægges af bestyrelsen.

Et medlem, der ikke betaler sit kontingent inden årets generalforsamling, fortaber retten til at deltage/afgive stemme på generalforsamlingen.

Kassereren fører det daglige regnskab over indtægter og udgifter. Til hvert bestyrelsesmøde udsender kassereren en saldobalance, hvoraf fremgår saldi på de enkelte konti. Bestyrelsen kan udbede sig specifikke bilag/fakturaer.

Alle betalinger af fakturaer el. lignende foretages elektronisk via Netbank. Når ”bestilleren”/et bestyrelsesmedlem har godkendt et stykke afleveret arbejde samt dertil hørende faktura, fremsender denne fakturaen til kassereren, der derefter betaler fakturaens beløb via Netbank. Herefter godkender formanden frigivelse af beløbet, ligeledes i Netbank.

Hævning af kontanter, f.eks. som byttepenge i forbindelse med et foreningsarrangement, kan kun foretages af kasserer og formand i forening, evt. af kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer eller af formanden sammen med to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger hvert år enten en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller en revisor med baggrund som cand.merc.aud. Vedkommende person/firma godkendes af den årlige generalforsamling.

Midlernes sikring
Foreningens midler henstår i foreningens pengeinstitut. Foreningens midler kan af bestyrelsen i samråd med revisor og pengeinstitut anbringes i obligationer eller aktier, – aktier dog med en kursværdi på maks. kr. 75.000.

§8 Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres og underskrives af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Foreningens opløsning:

Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter kvalificeret annullering af den bestemmelse i skødet, som er tinglyst deklaration for området, og som påbyder alle grundejere i foreningens område medlemskab.

Opløsningen af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, såfremt totredjedele af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette. Efterfølgende skal denne beslutning bekræftes af en ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt på dagsordenen.

§10 Særlige bestemmelser:
Såfremt der fremkommer spørgsmål, hvorom nærværende vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre spørgsmålene, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

Behandlet og godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 24.08.2020


De gamle vedtægter:

Gamle vedtægter fra 2017 – pdf