Ekstraordinær generalforsamling 2020

Se eller hent referatet som pdf-blad

Grundejerforeningen Vængerne
Referat af ekstraordinær generalforsamling
mandag den 24. august 2020 i Sognegården, Kirketorvet 2

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Behandling af bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Formanden, Birgitte Pedersen, indledte, hvorefter man tog hul på dagsordenen.

Ad 1)

Michael C. Knudsen blev valgt til dirigent. Referent: Jørgen Dahlgaard.

Ad 2)

Gennemgang ar forslaget til nye vedtægter som trykt i marts nummeret af Vængebladet ved formand Birgitte Pedersen. Forsamlingen stemte om paragraf for paragraf under ledelse af dirigenten.
Den nye § 1 blev godkendt enstemmigt. Det samme blev § 2.

Vedr. den nye § 3 var der et ønske fra SV 168 om at evt. ægtefælle eller samlever skulle tælle med som medlem. Bestyrelsen anførte, man i praksis kun kan forholde sig til tinglyste ejer(e) af en matrikel. Hvad der er af lejere, ægtefælder og samlevere m.m. i forbindelse med en parcel, skal og kan foreningen ikke forholde sig til.
Bestyrelsens forslag til § 3 blev herefter vedtaget med stort flertal.

Den nye § 4 gav anledning til lidt debat. For at undgå misforståelser fjernes parentesen i dette afsnit:

”Hver parcel (= hvert medlem) har to stemmer, uagtet der kun møder en person fra parcellen. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder skriftlig afstemning mere hensigtsmæssig. Der kan ikke stemmes ved andre former for fuldmagt.”
Desuden tilføjes det, at et enkelt medlem kan begære skriftlig afstemning.

Herefter lyder afsnittet sådan: ”Hver parcel har to stemmer, uagtet der kun møder én person fra parcellen. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre blot en enkelt deltager i general-forsamlingen eller dirigenten finder skriftlig afstemning mere hensigtsmæssig. Der kan ikke stemmes ved andre former for fuldmagt.”

Herefter blev § 4 godkendt af generalforsamlingen med stort flertal.

Dernæst blev de nye § 5, 6, 7, 8, 9 og 10 godkendt af forsamlingen ved afstemning for hver enkelt paragraf.

Til slut bad dirigenten generalforsamlingen om en samlet tilkendegivelse og godkendelse af de nye vedtægter ved en afstemning. Resultat: De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

Afsluttende bemærkning fra Birgitte: De nye vedtægter bliver trykt i et lille hæfte og omdelt til medlemmerne.

Dirigenten: Tak for god ro og orden.

Birgitte: Mange tak for indsatsen, Michael.

Referatet godkendt september 2020.

Michael C. Knudsen / Birgitte Pedersen / Jørgen Dahlgaard
(dirigent) / (formand) / (referent)


Se de nye vedtægter