Generalforsamling 2021

Grundejerforeningen Vængerne
Referat af den ordinære generalforsamling
afholdt 15. juni 2021 på Tranbjerg Lokalcenter

Hent referatet fra generalforsamlingen som printer-venlig pdf

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2020 til godkendelse
 4. Godkendelse af revisor for indeværende år
 5. Indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent og overførsel af midler til Vejfonden for indeværende år
 7. Budget for indeværende år til efterretning
 8. Valg til bestyrelsen:
  a)
  Kasserer for 2 år:  Kurt Skytte, villig til genvalg
  b)
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:  Jørgen Dahlgaard, villig til genvalg
  c)
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:  Henrik P. Henriksen, villig til genvalg
  d)
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:  Jens Erik Posselt ønsker ikke genvalg
  e)
  Suppleant for 1 år: Mick G. Rasmussen, villig til genvalg
  f)
  Suppleant for 1 år:
 9. Eventuelt

Tilstede: 23 husstande var repræsenteret – i alt ca. 30 deltagere.

Formanden, Birgitte Pedersen, bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen.

Ad 1)
Svend Aage Christensen blev valgt til dirigent og Jørgen Dahlgaard til referent.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet – og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2)
Den skriftlige beretning blev bragt i marts nummeret af medlemsbladet Vængerne og her følger den mundtlige beretning. Formanden (Birgitte Pedersen) lagde ud:

I år er vi sluppet med kun at udskyde generalforsamlingen en enkelt gang, fra 23. marts til i dag, 15. juni! Derfor skal I også have noget særligt, – nemlig en mundtlig beretning, fordelt på tre af bestyrelsens medlemmer, nemlig først mig som formand, dernæst fra det ”grøn/sorte udvalg” Jens Erik med blikket rettet bagud og derefter Henrik med blikket rettet fremad. Og så har jeg en hilsen fra Coco, der ikke kan være her i aften, fordi han i en måneds tid er på Sicilien hos sine vindruer og oliventræer.

Da vi konstituerede os sidste år i forlængelse af generalforsamlingen, besluttede vi at nedsætte et grønt/sort udvalg med tre personer – for at fordele arbejdsmængden lidt bedre. Jeg tøver ikke med at sige, at det var en god ide, – måske kan vi endda kalde det en succes. Henrik er fint trådt ind i arbejdet efter Lisbeth og kunne efter kort tid meddele, at han endda gerne vil genvælges. Desværre træder Jens Erik nu ud af bestyrelsen.

Men som også skrevet i den udsendte beretning, har det været et stille år, også hvad angår henvendelser. Disse har været få og primært handlet om P-problemer, sekundært om andre ting, f.eks. manglende hækklipning. Og desværre sker der stadigvæk madudlægning. Vi kan kun igen understrege, at det skal man altså lade være med! At lægge mad ud kan synes som en barmhjertig gerning, men det tiltrækker altså dyr, herunder skadedyr som rotter.

Ikke mindst i det seneste år har vi set en kolossal omsætning af huse i vort område. Vi ser ofte, at husene sælges som ”skuffesalg”.

50 års-jubilæum
Vi har næste år 50 års-jubilæum som grundejerforening! Det skal naturligvis fejres. Bestyrelsen hører gerne i aften, om nogle af jer vil deltage i et udvalg, der skal arrangere og tilrettelægge en fest næste sommer. Vi havde håbet i år at kunne holde en sommerfest som i 2019, men også det glippede, så vi har virkelig noget til gode til næste år, – og vi har penge til det pga. opsparing gennem mange år.

Vi søger også efter folk, der vil være med til at skrive et lille festskrift, – om opstarten af området, dvs. fra mark til 535 boliger, – nogle har boet her fra starten, vist også vores dirigent? Vi forestiller os også at inddrage Lokalhistorisk Samling.

Indvielse af den nye legeplads 7. august
En indvielse vi aldrig fik gennemført i 2020 primært pga. af vejret og dernæst pga. coronaen. Vi tænker på en mindre markering med måske nogle pølser/hotdogs, sodavand, juice og måske en lille øl til de voksne.

Vi har fået oprettet en ”forretnings-MobilePay” med henblik på de kommende års fester, men kun til indbetalinger – dog ikke til kontingent.

En potentiel støjvold mellem Jegstrupvænget og Landevejen
I den skriftlige beretning har vi lagt op til at drøfte, hvorvidt vi skal indgå i en arbejdsgruppe, ”trafikstøjarbejdsgruppe” sammen med f.eks. Kirkevænget, der har samme støjproblem som os, men som desværre ikke er så heldige, som vi er, – de har ikke en grundejerforening og dermed er beboerne ikke organiseret som os. Jørgen, vores sekretær, har siddet i Fællesrådets bestyrelse gennem rigtig mange år og ved derfra en del om problematikken. Han kan derfor uddybe emnet. Men vi hører gerne i aften, hvad I tænker om problemet og om oprettelse af en arbejdsgruppe.

Husk tilmelding til nyhedsbrev og PBS
Desværre er der stadig alt for mange af vore 535 husstande, der ikke er tilmeldt det elektroniske nyhedsbrev, – pt. er tallet 251. Dog flytter det sig løbende opad. Jeg har derfor en appel til alle om tilmelding + en appel om at melde kontingentbetalingen til PBS. I år var der en håndfuld, der fik en 1. rykker, – kun en enkelt har fået rykker nr. 2 – og har nu betalt.

De grønne og sorte områder
Jens Erik Posselt konstaterede at 2020 var et noget specielt år med Corona og en noget træg gartner og entreprenør, men efter en ny budrunde har firmaet Steen Hansen nu taget over fra årsskiftet og er ved at få styr på de grønne områder. Det er også Steen Hansen som står for vinter­bekæmpelsen. Affaldsspandene bliver tømt en gang i ugen, men det er ikke helt nok – der er vist kommet flere hunde i området.

Desværre halter det stadigvæk med færdiggørelsen af omlægningen de fire gamle legepladser, og her har vi også givet opgaven videre til Steen Hansen, som netop er gået i gang med den del.

Spørgsmål fra Helle SV 522: Hvad er der sket med hoppedyrene? Svar: De er på lager p.t.

Herefter tog Henrik P. Henriksen over og viste en præsentation bl.a. med fotos fra den nye legeplads:

Der er udbedret en del småting, indkøbt to nye borde/bænkesæt samt et til børn. Vi har desuden sat et solsejl op over sandkassen. Der skal indkøbes nogle flere redskaber til petanque-banen og her vil vi gerne have hjælp fra brugerne.
Spørgsmål fra Ivan JV 67: Hvad med et skur eller andet til opbevaring af redskaber på pladsen?
Svar: Vi bruger vores container på Jegstrupvænget – her kan der evt. sættes et halvtag op.

Vores ”flise-entreprenør” Martin Kettler er ved at have indhentet efterslæbet fra sidste år, hvor bl.a. coronaen forsinkede arbejdet. Planen er nu at lave stierne ved daginstitutionen samt øst for kælkebakken og nedad.

Hoppedyrene fra de gamle legepladser stilles op på den nye store legeplads.

Spørgsmål fra Helle SV 522: Der er nogle udgåede planter på den nye legeplads? Svar: Bliver ordnet.
Spørgsmål fra Walter SV 284: Pladsen ved os er ikke færdig. Svar: Det sker nu.

Henrik: Vi har kontakt til bl.a. Arkil med henblik på at få vurderet den gamle asfalt på vejene.
Desuden vil vi gerne flytte udgifter til fliser og andet hårdt i de grønne områder over til Vejfonden, da det typisk er noget, som man skal spare op til over mange år. Det skal selvfølgelig op på generalforsamlingen i 2022. Folk i salen nikkede generelt ja til denne ide.

Henrik: Desuden bliver der kigget på brandstierne nu. Ukrudtet bekæmpes med gasbrænder og der lægges lidt muld til græs i siderne flere steder efter aftale med gartneren.
Og så et stort hjertesuk: Mange grundejere glemmer at klippe ind ved brandstier og fortove. Det er svært at komme forbi mange steder med en barnevogn etc. Se bare fortovet langs stamvejen på Jegstrupvænget. Og der ER regler for hvornår og hvordan man skal klippe ind! Husk det nu.

Spørgsmål fra Hans Fink SV 8: Jeg har før påtalt manglende opkørsel til og grus på brandstien bag os. Hvornår sker noget her? Svar: Vi kigger på det.
Hans SV: Desuden har vi problemer med ulovlig parkering – alle bør have mindst to p-pladser på grunden – kan I gøre noget? Birgitte: Vi har det som aktuel sag i bestyrelsen.
Yderlige har vi nogle store birketræer i nærheden med pollen – kan de ikke fældes? Svar: Der skal være en god grund til at fælde dem – send gerne en mail med argumenter.

Spørgsmål fra Åse JV 139: Det kniber med tømningen af affaldsspandene. Svar fra Jens Erik: Som sagt skal vi måske op på to tømninger om ugen – der er kommet flere hunde i området?
Hans Fink SV 8: Stor ros til den nye legeplads. Det er en fornøjelse at se, hvordan den bliver brugt!

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt af forsamlingen.

Ad 3) Regnskab:
Kasserer Kurt Skytte præsenterede regnskabet for 2020, hvor investeringen i nye fliser er med til give et underskud på 150.000 kr.

Spørgsmål fra Åse JV 139: Bestyrelsesomkostningerne er blevet højere? Svar: Nej – en julefrokost fra 2019 er bare blevet udskudt til januar 2020.

Jens Erik: Det koster ca. 1,5 mio. kr. at få lagt et nyt slidlag på vore veje.

Herefter blev regnskabet godkendt af forsamlingen.

Ad 4) Godkendelse af revisor:
Birgitte: Bestyrelsen foreslår at beholde Hakan Barut.
Det blev godkendt af forsamlingen.

Ad 5) Indkomne forslag:
Ingen.

Ad 6) Kontingent m.m.
Bestyrelsen forslog uændret kontingent på 1400,- kr./år. Det blev godkendt af forsamlingen.
Bestyrelsen forslog desuden at nedsætte overførslen til Vejfonden til 50.000,- kr., da vi allerede har en stor opsparing. Det blev også godkendt af forsamlingen.

Ad 7) Valg:
a. Kasserer for 2 år: Kurt Skytte blev genvalgt
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jørgen Dahlgaard blev genvalgt
c. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Henrik P. Henriksen blev genvalgt
d. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Svend Aage Christensen blev nyvalgt
e. Suppleant for 1 år: Mick G. Rasmussen blev genvalgt
f.  2. suppleant for 1 år: Daniella Doktor blev nyvalgt

Ad 8) Evt.
Åse JV 139: Kunne man ikke lave en indhegning til små hunde – en mini hundeskov på det nederste område i Vængerne?
Henrik Henriksen: Det er nok bedre at lave det i den kommunale hundeskov nord for Skovgårdsvænget.
Helle SV 522: Enig: Vi er nogle, der skriver sammen på Facebook og mødes så i hundeskoven med vore hunde.

Jørgen Dahlgaard: Husk at sige til, hvis nogen af jer er interesseret i at indgå i en arbejdsgruppe vedr. sikring mod støj fra Landevejen. Kommer også ud i nyhedsbrevet.
To personer meldte sig: Carina og Johnny (JV 171).

Svend Åge Christensen: Det er virkelig dejligt at se hvor mange, der bruger den nye legeplads.
Til forsamlingen: Mange tak for god ro og orden.

Formand Birgitte Pedersen: Mange tak til dig, Svend Aage, for indsatsen.

Og så vil jeg sige tak til bestyrelsen og især til Jens Erik, som har ydet en stor indsats gennem årene. Også en stor tak til Lisbeth Wiedenhofer, som desværre måtte udtræde her i vinter.

Og tak til jer alle, for at I mødte op og deltog i generalforsamlingen.

Referatet godkendt den 22. juni 2021.

Svend Åge Christensen, Birgitte Pedersen, Jørgen Dahlgaard
(dirigent),    (formand) ,    (referent)


Se desuden den skriftlige beretning samt regnskabet for året 2020 (pdf).