Ekstraordinær generalforsamling 2019

Hent eller se referatet som printervenlig pdf (8 sider)

Grundejerforeningen Vængerne: Referat af ekstraordinær generalforsamling torsdag den 5. september 2019 kl. 19.00 i Sognegården, Kirketorvet 2

Dagsorden:

 1. Velkomst v. formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens redegørelse for baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling ved formand Birgitte Pedersen.
 4. Generalforsamlingen udtrykker tillid til bestyrelsen bestående af Birgitte Pedersen, Giuseppe Coco, Jørgen Dahlgaard, Kurt Skytte, Jens Erik Posselt og Aase Laursen samt de to suppleanter Helle Dinesen og Lisbeth Wiederhofer.
 5. Generalforsamlingen billiger, at bestyrelsen (bestående af ovennævnte) har suspenderet Steen Boye på grund af dennes handlinger og adfærd og godkender dermed hans udtræden af bestyrelsen.

Tilstede: 70 husstande var repræsenteret ved ca. 95 deltagere.
Desuden var der fuldmagter med tillid til bestyrelsen fra 53 husstande.

Referent: Jørgen Dahlgaard

Ad 1)
Formand Birgitte Pedersen bød velkommen.

Ad 2)
Bestyrelsen ved formanden foreslog tidligere medlem af Folketinget og nuværende formand for Europa-Nævnet Anne-Marie Meldgaard, Tranbjerg, som dirigent, bl.a. med begrundelsen, at hun er en kompetent og ofte benyttet dirigent i store forsamlinger. Samtidigt bor hun ikke i Vængerne og er som sådan uvildig.

En deltager foreslog Svend Åge Christensen, men han ønskede ikke hvervet, da han erklærede at stå bag bestyrelsen og dermed ikke betragtede sig selv som uvildig.

Anne-Marie Meldgaard takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og varslet og dermed beslutningsdygtig.

___

Ad 3)
Formand Birgitte Pedersen fremlagde herefter bestyrelsens redegørelse, der her er gengivet i uddrag:

”På mit første bestyrelsesmøde som formand, dvs. i april 2018, tog jeg resten af bestyrelsen i ed på, at vi ville opføre os ordentligt og tale ordentligt til hinanden. Vi besluttede også, at dagsordenen skulle afvikles på 2 timer.

Og hvordan er det så gået? Jo, alle møder er blevet afholdt på 2 timer med mig som rimelig skrap mødeleder, – og tonen? Jeg skrev i beretningen til 2019-generalforsamlingen, at ”Vi kan sagtens tale med store bogstaver og voksenmobbe hinanden, men det sker med gensidig respekt og som oftest med megen munterhed til følge”. 

Hvad, jeg ikke skrev, var, at tonen også har været præget af Steens Boys egen sort/hvide logik. Og at han ved flere lejligheder har gået enegang, – så ofte, at han sidste sommer blev spurgt om, hvordan han dog kan sidde i en bestyrelse, som han så tit er på tværs af. Steen er en stædig mand, som ofte har sin egen udgave af sandheden, og som ofte ikke anerkender andres viden, erfaring og kompetencer. Vi oplever ham nogle gange som værende uden for synk med resten af bestyrelsen og uden for pædagogisk rækkevidde. Jeg selv har brugt mange timer i telefonen på at forklare ham om sammenhænge og logikker. Men han er i sjælden grad argumentresistent. Så nogle gange lykkedes det mig, andre gange lykkedes det ikke.

Flere gange har jeg sagt til ham, at jeg egentlig godt kan li’ dig, Steen, men du er huleme svær at have med at gøre og arbejde sammen med!

Det er så gået indtil den dag, han begyndte sit korstog mod kassereren.  Steen ringede mig op i begyndelsen af maj, altså maj 2019, præcist mellem bestyrelsesmøderne i april og juni, for at fortælle, at en lastbil, der havde leveret noget inventar til kassereren i sommeren 2018, havde knækket 2 fortovsfliser ud for kassererens hus, JV 117, samt en enkelt flise ud for naboen i JV 119. Steen sagde meget bombastisk, at kassereren skulle betale for udskiftning af de fliser, når nu denne ikke havde sørget for, at lastbilens ejer ville. Og så mente han, vi straks skulle ha’ et ekstra bestyrelsesmøde.

Jeg svarede, at jeg ikke så nogen grund til et ekstra møde for at behandle en situation, der er næsten et år gammel, – at den sagtens kan vente til ordinært møde 4. juni, hvor vi så kan få en principiel drøftelse vedr. skadevoldelse på grundejerforeningens ejendom.

Derfor blev hans adfærd og hans forsøg på at kriminalisere kassereren da også sat på som første punkt på bestyrelsesmødet 4. juni. Alle havde ordet, også Steen selv, men konklusionen var entydig. Steen fastholdt sine beskyldninger, mens alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for stor mistillid til ham med baggrund i hændelserne og hans adfærd. Bestyrelsen opfordrede ham derfor til at trække sig fra bestyrelsen med det samme.

Ud over at udtrykke stor mistillid, erklærede alle det umuligt at samarbejde med ham fremover, ikke mindst på baggrund af hans stædige og helt utilstedelige forsøg på at kriminalisere og forfølge en bestyrelseskollega og hans ligeså stædige forsøg på at indkalde til bestyrelsesmøde uden om vedtægterne og bestyrelsen. Der blev også udtrykt andre eksempler på hans uønskede adfærd, bl.a. at han har ringet til tidligere formand og udtalt, at han ville politianmelde kassereren.

Hvis han på dette tidspunkt havde trukket sig, kunne han have gjort det med værdighed, som det er kutyme, når der udtrykkes mistillid til en person. Det her handlede jo ikke om at være uenige, men om at resten af bestyrelsen inklusive suppleanterne har erklæret sin mistillid til ham samt ikke længere vil arbejde sammen med ham, især med baggrund i hans chikanerier.

På samme møde vedtog vi i øvrigt en indstilling vedr. Skadevoldelse på foreningens ejendom/ejendele, hvori det beskrives, hvordan man forholder sig, hvis man oplever, at der begås skade på Vængernes ejendom, f.eks. fortovsfliser. Dokumentet ligger på Vængernes hjemmeside, og jeg opfordrer alle medlemmer til at gøre sig bekendt med det.

Steen ønskede betænkningstid, – det fik han. Efter ca. 10 dage rykkede jeg ham for et svar. Det fik jeg den 17. juni, hvor han meddelte, at han ville blive i bestyrelsen. Derfor besluttede vi på et ekstra bestyrelsesmøde 18. juni at suspendere ham. Steen kom ikke til dette møde. Jeg meddelte ham vores konklusion få dage efter i en mail.

Heri skrev jeg på bestyrelsens vegne, – ”vi beklager, at du ikke tog imod vores opfordring om at trække dig, hvorfor vi ikke så andre muligheder end at suspendere dig. Kort sagt, – det var dig eller resten af bestyrelsen.

Kort tid efter kom det os for øre, at Steen havde udtalt, at ”nu bliver der ballade”.

Det fik jeg som den første at vide et par dage ind i juli, hvor jeg blev opsøgt af en husejer. Hun fortalte, at en vis Steen Boye går på husbesøg i Vængerne for at fortælle, ”at kassereren har taget af kassen til private formål”. Hun fortalte også, at hun desværre havde skrevet under på en skrivelse, men nu fortrudt, og derfor bad hun mig negligere hendes underskrift, hvis jeg på et tidspunkt modtog indsamlingen. Senere henvendte flere sig, – nogle ringede, andre mailede, sms’ede eller kom forbi. Alle forklarede det samme som den første, – altså at Steen påstod i lidt forskellige udgaver, at kassereren havde taget af Vængernes kasse for at bruge pengene til private formål. En af husejerne skriver direkte, at Steen bør anmeldes til politiet for ærekrænkende og injurierende bagvaskelse.

I bestyrelsen var vi rystede og havde svært ved at tro, at han var i stand til at chokere os mere, end han allerede havde gjort. At gå rundt til vore medlemmer og fortælle, at vores kasserer er en tyv, det ta’r prisen for al utilstedelig og usømmelig opførsel. Det er injurierende og stærkt ærekrænkende.

Kassereren og hans kone er meget mærket af situationen og føler ligefrem, at der bliver kigget skævt til dem. I kender jo alle den gamle frase om, at der ikke går røg af en brand, uden der er ild. Nogle har måske endda koblet flisebeskyldningerne sammen med de fliser, parret har fået lagt på deres egen grund foran huset og ikke med 3 af Vængernes fortovsfliser.

Jens Erik Posselt, der har overtaget alle områder efter Steen, har på cykel været rundt på alle veje og stikveje i Vængernes område for at få et validt overblik over antallet af knækkede eller på anden måde beskadigede fortovsfliser, der står til snarlig udskiftning samt et overblik over fortovsfliser, der kan vente et par år eller mere. Denne oversigt viser, at 20 steder skal en eller flere fliser udskiftes eller omlægges, mens 14 steder skal fliserne rettes op eller skiftes om ca. 2 år. Pudsigt nok er der i foråret knækket en ny fortovsflise ud for JV 113, kun et hus fra kassereren, men det har Steen ikke interesseret sig for – ej heller de nævnte 20 andre steder.

Som sagt lige før har Steen været på husbesøg rundt om i Vængerne og fortalt om kassererens brug af Vængernes midler til eget formål. Med sig har han haft en adresseliste, hvor flere ud for deres adresse har underskrevet, hvad de tror, er ønsket om KUN en ekstraordinær generalforsamling. Da jeg har set adresselisten, ved jeg, at allerøverst på side 1 – og kun på side 1 – står der også ”Underskriftindsamling ang. mistillid til bestyrelsen”. Mange er blevet chokeret, da de har erfaret dette, for det har aldrig været deres hensigt at udtrykke mistillid til bestyrelsen. I øvrigt har vi fra en af husejer fået at vide, at Steen har tilbudt denne formandsposten, hvis han ville skrive under. Husejeren sagde nej med begrundelsen, at han er ganske godt tilfreds med bestyrelsen.

På husbesøgene har Steen også medbragt en udtalelse fra kassererens nabo i 119. Udtalelsen er totalt blottet for datoer, end ikke ved vi, om den er skrevet i 2018 eller i 2019. Derudover er den stilet til formanden for Grundejerforeningen Vængerne, nemlig mig, – jeg har dog ikke modtaget den, men den har Steen mærkværdigvis.

I udtalelsen skriver naboen, at han har ”påtalt” over for chaufføren af en bestemt lastbil, at denne har knækket 3 fortovsfliser, 2 foran kassereren og 1 foran naboen. Desværre har vi kun naboens ord for det. Vi har ikke chaufførens navn, telefonnummer eller lastbilens registreringsnummer, – ej heller anden dokumentation såsom dato og tidspunkt.

Tænk, hvis naboen havde fået chaufførens navn, telefonnummer og lastbilens indregistreringsnummer samt noteret sig dato og klokkeslæt, ja, så havde vi haft al ønskelig dokumentation. Og vi kunne have forlangt, at skadevolderen = lastbilens ejer havde betalt for udskiftning af de 3 fortovsfliser. Hvis det var sket, havde vi været mange ærgrelser og fortrædeligheder uden. Og for mit eget vedkommende kunne jeg ha’ brugt min tid og mine kræfter på at komme mig oven på mange måneders alvorlig sygdom.

Hvad sker i stedet? Lad os tage tingene i kronologisk orden:

Skaden sker i løbet af sommeren 2018, – hvornår præcist ved vi ikke. Ib i JV119 fortæller det til Steen, – hvornår ved vi ikke. Men vi ved, at kassereren og hans kone flytter ind i huset i midten af oktober og først hører om skaden omkring den tid.

Vi ved, at Steen tiltager sig kompetencen at rekvirere en entreprenør til at lægge 3 ny fortovsfliser på et eller andet tidspunkt i efteråret 2018, – han modtager en faktura på horrible 2800 kr. stilet til Vængernes Grundejerforening til betaling 1. februar 2019. Vi ved, at Steen godkender fakturaen ved at sende den videre til betaling hos kassereren.

Det svarer i øvrigt til den ordinære og vedtagne forretningsgang efter aftale med vores statsautoriserede revisor. Bestilleren bestiller en opgave udført, – når den er udført, kontrollerer bestilleren den og ved at videresende fakturaen til kassereren, fortæller han denne, at fakturaen er godkendt og kan betales. Kassereren sender fakturaen til betaling via netbank, og formanden godkender, at beløbet frigives.

Steen rekvirerer altså en entreprenør til i Vængernes navn at udskifte de 3 fliser. Det gør han, til trods for at han ikke mener, at Vængerne skal betale. I stedet skulle han – straks han erfarede om skaden, have taget problemstillingen inkl. dokumentation med til et bestyrelsesmøde. Så kunne vi have drøftet tingene rent principielt. Havde vi haft en dato, et navn på chaufføren og lastbilens indregistreringsnummer kunne vi have talt med firmaet om at dække skaden. I stedet kommer vi omkring 1 år frem, nemlig til 4. juni i år, før vi får en principiel drøftelse.

Steen Boye har med sin underskriftindsamling som nævnt forsøgt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Han afleverede underskrifterne til mig den 4. august, hvorefter vi på ordinært bestyrelsesmøde 6. august gennemgik materialet. Dette var imidlertid behæftet med så mange fejl, at bestyrelsen afviste det, hvilket vi begrundede i en længere mail til Steen.

Set i forhold til Steens alvorlige beskyldninger om kassererens tyveri og overskriften på indsamlingslisten om mistillid til bestyrelsen besluttede vi i sommer selv at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien. Vi kan under ingen omstændigheder leve med, at vores kasserer beskyldes for tyveri, og at vi andre åbenbart beskyldes for at dække over det, – hvad er grunden ellers til, at Steen bruger udtrykket ”mistillid til bestyrelsen”.

 • Vi er frivillige og:
 • Vi sætter en ære i at arbejde for fællesskabet i Vængerne.
 • Vi sætter en ære i at pleje og passe vort område.
 • Vi sætter en ære i at lave aktiviteter for fællesskabet, – senest sommerfesten 3 august, som var en stor succes.
 • Vi sætter en ære i at gøre området attraktivt for både børn, voksne og ældre og glæder os til at præsentere den ny legeplads, når vi forhåbentligt snart får byggetilladelse til fra kommunen.
 • Vi har store opgaver foran os, ikke mindst den snarlige overtagelse af de nuværende kommunale veje.
 • Vi vil gerne fortsætte arbejdet, – Vængerne har brug for ro. Hvis I er enig i dette, så bak op om os og vis os fortsat tillid”.

_____ Applaus.

Anne-Marie Meldgaard efterlyste herefter spørgsmål og kommentarer fra salen og understregede, at debatten handler om tillid til bestyrelsen.

Inden oplæste dirigenten dog et indlæg fra den tidligere formand Michael Knudsen, JV15:

– Resume: ”Jeg kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen, men jeg undrer mig meget over grunden til, at det er kommet så vidt. Det drejer sig om et par knækkede fliser i fortovet ud for kassererens hus. Kassereren var på skadetidspunktet ikke flyttet ind endnu og så først skaden lang tid efter, hvor det var for sent at gøre noget ved det. Steen forlangte derfor, at kassereren selv skulle erstatte fliserne, i stedet for at det var grundejerforeningen, der stod med udgiften. I de 43 år jeg har boet i Vængerne, har jeg aldrig hørt noget lignende, selvom der har været mange knækkede fliser igennem tiden. Det er noget som Vejfonden må klare – det er det vi har den til.

Selvfølgelig kan en bestyrelse ikke altid være enig, men at beskylde et medlem for at tage af kassen er meget alvorligt – nærmest en injuriesag, og jeg bakker helt op om den øvrige bestyrelses beslutning om at suspendere Steen”.

___

JV 119 Ib Nielsen: Der er knækket 3 fliser. Jeg sagde det til Kurt samme dag som det skete og at det var en chauffør fra Davidsen. Og så skete der ikke noget.

JV 613 Henrik Henriksen: Jeg har tillid til bestyrelsen og det var en fin redegørelse. Jeg mangler dog Steens forklaring!

SV 292 Svend Åge Christensen: Jeg blev tilbudt posten som formand, hvis jeg ville skrive under på Steens papirer. Jeg nægtede dog at skrive under!

JV 175 Niels Risager: En sag, der ikke skulle være en sag. Steen bliver let sur – men kassereren var ligeglad med det. Hvad med reglerne for ødelæggelser? Skadevolder skal erstatte det ødelagte.

JV 613 Henrik Henriksen: Normalt tager man omgående et billede af ødelæggelser som dokumentation – dato og tidspunkt m.m.

JV 159 Steen Boye:
Nu har vi hørt en masse kritik. Der er en masse på de sociale medier om det. Jeg er ikke selv på de sociale medier og har skrevet til formanden angående dette.

Jeg har ikke handlet uden om bestyrelsen! Jeg har sagt ok for regningen angående de tre fliser. Jeg hører imidlertid, at Vængerne har betalt to regninger. Og jo – jeg kontaktede den tidligere formand Michael Knudsen. Og kassereren Kurt Skytte har betalt med foreningens penge – det har jeg sagt.

SK 284 Walter Wiedenhofer:
Jeg har arbejdet sammen med Steen Boye, da jeg var formand. Steen var svær at arbejde sammen med.

JV 175 Niels Risager: Jeg har ikke oplevet Steen komme med beskyldninger. En dum sag – den skulle ikke være opstået.

JV 159 Steen Boye: Walter: Jeg var heller ikke udeblevet for det pågældende møde i 2013…
Dirigenten: Stop nu – vi skal holde os til dagens dagsorden.

JV 497 Jens:  Vi har mange forvitrede fliser, som knækker let. Stop nu det vrøvl her.

JV 21 Peter: Jeg er ny mand i området: Jeg har kun mødt Steen på hans runde… Jeg har ikke fået en fyldestgørende forklaring endnu.  Synes ikke at jeg kan stemme nu…

SK 542 Giuseppe Coco: Det er sørgeligt – jeg har været i bestyrelsen i mange år. En dum sag.

SK 26 Mia: Jeg har en børnefamilie – grundejerforeningen bør styrke fællesskabet evt. med gode fester etc. Jeg savner dog arrangementer for børn. De praktiske problemer skal bare løses.

JV 67 Ivan Pedersen: Oplysninger vedr. skadevolder skal sikres med det samme. Meldepligt til foreningen. Steen tilbageholdt tilsyneladende brevet til formanden. Pas nu godt på vores bestyrelse.

JV 171: Johnny: Sagen skulle været stoppet ved kassereren. Sagen er kørt for langt ud.

__

Dirigenten: Og nu går vi over til de korte replikker:

Formand Birgitte Pedersen:  Der er en del at samle op på. Først papiret om skadevoldelse: Hun læste bestyrelsens beslutning om ”Skadevoldelse på foreningens ejendom/ejendele – Særligt vedr. fortovsfliser” (vedtaget den 4. juni 2019) op – se også hjemmesiden:

Uddrag: ”Såfremt det måtte ske, at en last-/skralde-/varebil eller andet køretøj beskadiger eksempelvis nogle fortovsfliser, skal vedkommende skadevolder naturligvis betale skaden. Det betinger dog, at det kan dokumenteres, at den pågældende har forvoldt skaden. Det kan f.eks. ske ved, at der er vidne(r) til episoden, og i bedste fald at vidnet straks konfronterer skadevolderen med det ske. Grundejerforeningen vil herefter fremsende regning for den forvoldte skade til skadevolderen”.

Og hvorfor knækker en flise i det hele taget? Der er mange forklaringer.

Først den 4. august 2019 fik jeg papiret fra Steen Boye sammen med underskrifterne.

Til Mia SK 26:  Der har desværre været for få deltagere i fastelavnsfesten og julefesten. Og for få deltagere til skt. Hans festen i 2018. Men der var 144 deltagere til sommerfesten her den 3. august, som er et helt nyt tiltag i foreningen.

Til Steen: Jeg skriver ikke på de sociale medier, men derimod på foreningens hjemmeside.

Ad 4)
Afstemning om tillid til bestyrelsen ved håndsoprækning af stemmesedler:

Af de ca. 95 tilstedeværende stemte stort set alle for tillid til bestyrelsen, idet kun 3 stemte imod og 2 undlod at stemme.

Desuden havde 53 husstande afleveret en fuldmagt, hvori de udtrykker tillid til bestyrelsen.

Ad 5) 
Dirigenten konkluderede, at hun tog det klare afstemningsresultat vedr. tillid til bestyrelsen som et udtryk for, at generalforsamlingen dermed også billigede bestyrelsens suspendering af Steen Boye. Ligeledes konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen implicit godkendte, at Steen Boye med virkning fra 5. september 2019 ikke længere er medlem af bestyrelsen i Grundejerforeningen Vængerne.

Dirigenten: Tak for god ro og orden.

Formand Birgitte Pedersen:  Stor tak til Anne-Marie Meldgaard for en kompetent mødeledelse.

____

Referatet er godkendt, september 2019.

Anne-Marie Meldgaard, dirigent        Jørgen Dahlgaard, referent

Birgitte Pedersen, Kurt Skytte, Giuseppe Coco, Jens Erik Posselt, Aase Laursen